Przetargi.pl
Rozbiórka istniejącej hali namiotowej oraz budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami uzupełniającymi i łącznikami do istniejącej szkoły na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 61638 Poznań, Os. Pod Lipami
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 8200591 , fax. 0-61 8200591
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1
  Os. Pod Lipami 106
  61638 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 8200591, fax. 0-61 8200591
  REGON: 63436833000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka istniejącej hali namiotowej oraz budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami uzupełniającymi i łącznikami do istniejącej szkoły na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącej hali namiotowej oraz budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami uzupełniającymi i łącznikami do istniejącej szkoły na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 położonego os. Pod Lipami 106 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: a) koncepcja architektoniczna, b) projekt budowlany (branża architektoniczna, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych), c) projekt wykonawczy (branża architektoniczna, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych), d) przedmiar robót (branża architektoniczna, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych), e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża architektoniczna, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych), f) pozwolenie na budowę nr 2523/2016 z dnia 02.12.2016 r. wydane przez Prezydenta Miasta Poznania, g) opinia geotechniczna. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych w zakresie szczegółowo określonym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu prawomocnej, ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 3) udzielenie min. 3 letniego okresu gwarancji na zastosowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, licząc od dnia uzyskania odbioru końcowego robót bez uwag Warunki realizacji robót budowlanych: a) Miejsca gdzie wykonywane będą roboty będące przedmiotem zamówienia, muszą zostać zabezpieczone w taki sposób, aby oddzielały miejsce robót od pozostałej części obiektu. b) Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczeniu miejsca robót. c) Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie, gdzie do dnia 23 czerwca 2017 r. i w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 22 czerwca 2018 r. odbywają się zajęcia szkolne. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczeniu miejsca robót d) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. e) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Karty przekazania odpadów Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu jako załącznik do protokołu odbioru robót. f) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. g) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 70 1020 4027 0000 1602 1390 7706, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna winno być dokonane, w dziale finansowo - księgowym Zamawiającego w godzinach od 800 do 1500 lub oryginał wniesienia wadium należy złożyć w kancelarii Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach