Przetargi.pl
Budowa budynku dla Zestawów Laserowych Symulatorów Strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu budową: wiat, chodników, placów i dróg utwardzonych, ogrodzenia, zbiornika przeciwpożarowego oraz zbiornika retencyjnego odparowującego w Bemowie Piskim – postępowanie nr 73/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2021-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku dla Zestawów Laserowych Symulatorów Strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu budową: wiat, chodników, placów i dróg utwardzonych, ogrodzenia, zbiornika przeciwpożarowego oraz zbiornika retencyjnego odparowującego w Bemowie Piskim – postępowanie nr 73/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dla Zestawów Laserowych Symulatorów Strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu budową: wiat, chodników, placów i dróg utwardzonych, ogrodzenia, zbiornika przeciwpożarowego oraz zbiornika retencyjnego odparowującego w Bemowie Piskim. W ramach inwestycji projektuje się: budowę budynku jednokondygnacyjnego, wolnostojącego, o konstrukcji nośnej z ram żelbetowych, składającego się z dwóch części; do budynku projektuje się wykonanie przyłączy sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych; w budynku wykonane zostaną instalacje sanitarne (w tym wykonanie kotłowni olejowej), elektryczne, teletechniczne oraz systemy alarmowe; w ramach zagospodarowania terenu projektuje się wykonanie: ogrodzenia wraz z bramami i furtką, zbiornika na nieczystości, zbiornika retencyjnego, zbiornika ppoż., nawierzchni dróg i placów, nawierzchni chodników i opasek, wykonanie wiat typowych, palarni i śmietnikowych; Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren zamknięty kompleksu wojskowego Bemowo Piskie, położony na działce nr ewid. 3089/5, 3090/2 i 3090/3, obręb 24 Wierzbiny. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy; 4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie na okres: minimum 24 – maksimum 36 miesięcy; 5. Okres rękojmi: 60 miesięcy – wg art. 568 § 1 K.C.; 6. Od daty przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca prowadzić będzie przez okres 12 miesięcy konserwację i przeglądy: bram garażowych, rolet elektrycznych, pomp ciepła i pompy cyrkulacyjnej do c.w.u., technologii kotłowni olejowej, agregatu wody lodowej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji detekcji tlenku węgla, UPS, systemu multimedialnego oraz systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu i telewizyjnego systemu nadzoru zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 08.05.2020 r.; 7. W przypadku systemu sygnalizacji włamania i napadu, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do podjęcia naprawy w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki przez użytkownika zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 08.05.2020 r.; 8. Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej: Projektu Budowlano-Wykonawczego Zagospodarowania Terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz Projektu Budowlano-Wykonawczego Branży Teletechnicznej o klauzuli ZASTRZEŻONE, które pozostają do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższych dokumentów, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach