Przetargi.pl
Budowa budynku dla antylop wraz z budynkiem biegalnika, okólnikami, wybiegiem dla zwierząt, instalacjami zewnętrznymi: energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji sanitarnej z szambem wybieralnym. I etap – stan surowy zamknięty.

Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 45-094 Opole, ul. Spacerowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4542858, 4564267 , fax. 774 564 264
 • Data zamieszczenia: 2019-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny
  ul. Spacerowa 10
  45-094 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4542858, 4564267, fax. 774 564 264
  REGON: 53057557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zooopole.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku dla antylop wraz z budynkiem biegalnika, okólnikami, wybiegiem dla zwierząt, instalacjami zewnętrznymi: energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji sanitarnej z szambem wybieralnym. I etap – stan surowy zamknięty.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: 1.Przygotowanie terenu i zabezpieczenie budowy. 2.Budowa obiektów podstawowych (budynek dla antylop wraz z okólnikami). 3.Uprzątniecie i wyrównanie terenu. 4.Obsługa geodezyjna. Zamawiający pod pojęciem stan surowy zamknięty rozumie n/w zakres: Budynek schroniska antylop: •Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty i zasypki •Roboty betonowe i zbrojarskie – fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacjami, wieńce •Roboty posadzkowe – instalacje podposadzkowe, zasypki, izolacje, posadzki •Roboty murowe – wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz z osadzeniem nadproży •Roboty konstrukcyjne – wykonanie konstrukcji dachu •Roboty dekarskie – wykonanie połaci dachu wraz z obróbkami i rynnami (bez rur spustowych) •Montaż ślusarki okiennej, drzwiowej oraz świetlików dachowych. Budynek biegalnika: •Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty i zasypki •Roboty betonowe i zbrojarskie – fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacjami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach