Przetargi.pl
Budowa budynku biurowo usługowo socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 66/2, obręb Szklarka, gmina Bystrzyca Kłodzka - II

Zakład Usług Leśnych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Nadbrzeźna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 110 415 , fax. 748 111 561
 • Data zamieszczenia: 2021-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Leśnych
  ul. Nadbrzeźna 11
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  tel. 748 110 415, fax. 748 111 561
  REGON: 89019777200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/zul_bystrzyca
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna LP nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku biurowo usługowo socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 66/2, obręb Szklarka, gmina Bystrzyca Kłodzka - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania Budowa budynku biurowo-usługowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 66/2, obręb Szklarka, gmina Bystrzyca Kłodzka” – zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Obiekt budowlany wraz z pełną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu należy realizować zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną i obowiązującymi w dniu rozpoczęcia inwestycji przepisami i normami technicznymi. Zakończeniem będzie uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a. sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, b. sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej – powykonawczej dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. c. uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie. Zamawiający nie wymaga dostawy i montażu urządzeń aktywnych WLAN. W zakresie urządzeń LAN Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania okablowania strukturalnego zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Zakres wykonania instalacji elektrycznej obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. System powinien być skosztorysowany samodzielnie przez Wykonawcę, a cena kosztorysu powinna być uwzględniona w cenie całej oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach