Przetargi.pl
Świadczenie usług porządkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, ul. Staszica
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 718-23-91 , fax. 075 718-23-91
 • Data zamieszczenia: 2021-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. Staszica 16
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 075 718-23-91, fax. 075 718-23-91
  REGON: 71094800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp1kowary.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług porządkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług porządkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach w roku szkolnym 2020/2021” Wykonawca zobowiązany jest: 1. Zapewnić prawidłową, rzetelną realizację umowy, polegającą na wykonaniu usług porządkowych w 4 obiektach szkolnych, w skład których wchodzą dwa budynku szkolne, sala gimnastyczna i budynek Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej. W/w obiekty znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. 3. Usługa powinna być wykonana z należytą starannością przy zastosowaniu profesjonalnego sprzętu, materiałów oraz środków czystości zabezpieczonych przez Wykonawcę, które posiadają wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. Środki czystości muszą być dostosowane do norm technologicznych dla poszczególnych typów nawierzchni. 5. Środki czystości muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta, umożliwiających Zamawiającemu ich identyfikację oraz określenie terminu ważności. Środki nie mogą być przelewane lub przesypywane do innych pojemników. 6. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz środków czystości wraz z kartami charakterystyki i atestami. 7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na piśmie Zamawiającemu, nazwisk pracowników wyznaczonych do realizacji umowy. Każda zmiana w składzie osobowym musi być zgłoszona pisemnie przynajmniej 1 dzień przed jej dokonaniem takiej zmiany. 8. Osoby zatrudnione przy realizacji umowy muszą posiadać aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do świadczenia pracy. Kserokopia zaświadczenia o zdolności do pracy musi być dostarczona do Zamawiającego przed rozpoczęciem pracy przez danego pracownika. 9. Klucze od obiektów szkolnych objętych zakresem umowy przekazane zostaną Wykonawcy w dniu rozpoczęcia usługi porządkowej. 10. Zabrania się przebywania w pomieszczeniach Zamawiającego osób postronnych, które nie są wskazane przez Wykonawcę do realizacji umowy. 11. Osoby wykonujące prace zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej, dotyczy to wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi na terenie jednostki. 12. Zabrania się Wykonawcy przebywania w obiektach szkolnych po godz.22.00. Nocne sprzątanie po godz. 22.00 jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 13.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie Zamawiającego w czasie wykonywania prac porządkowych. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub kradzieży mienia znajdującego się w sprzątanych pomieszczeniach, Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem sporządzenia protokołu, stwierdzającego rodzaj i wysokość zaistniałych strat. 14. W przypadku ustalenia winy leżącej po stronie Wykonawcy ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za powstałe straty. 15. Osoby wykonujące usługi porządkowe zobowiązane są do sprawdzania poprawności zamknięcia pomieszczeń, zamknięcia wszystkich okien, gaszenia świateł oraz sprawdzenia czy odbiorniki sieci elektrycznej i wodnej nie zagrażają bezpieczeństwu. 16. Osoby świadczące usługę w imieniu Wykonawcy zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie SP nr 1 w Kowarach. 17. Osoba upoważniona z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym, zapozna swoich pracowników się z zakresem czynności oraz sposobem zamykania poszczególnych budynków z uwzględnieniem stacji monitorowania. Wymieniona wyżej osoba będzie brała udział w kontrolach poprawności wykonania przedmiotu umowy raz w miesiącu oraz będzie posiadała pisemne upoważnienie od Wykonawcy do podpisywania dokumentów (protokołów pokontrolnych), które będą skutkować obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nienależytego wykonywania prac. 18. Wykonawca zobowiązany jest do segregowania odpadów według zasad obowiązujących w SP nr 1 w Kowarach. Pojemniki na odpady znajdują się we wszystkich obiektach oraz na terenie posesji szkolnej. 19. Na czas trwania umowy, po zakończonych zajęciach, oprócz czynności porządkowych Wykonawca zobowiązany jest również do dezynfekcji pomieszczeń szkolnych . Usługa dezynfekcji powinna być realizowana na podstawie aktualnych wytycznych dla szkół podstawowych opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia. Dotyczy to powierzchni płaskich, klamek, poręczy, włączników, blatów, klawiatury. 20. Zamawiający zobowiązany jest do: a. zabezpieczenia we własnym zakresie artykułów higienicznych i dezynfekcyjnych do wszystkich pomieszczeń sanitarnych w obiektach szkolnych tj: - papieru toaletowego, - mydła, - ręczników jednorazowych, - pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, dostawy ciepłej i zimnej wody oraz wywozu nieczystości przy realizacji przedmiotu zamówienia, b. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy w ramach realizacji umowy, pomieszczenie gospodarcze w każdym z poszczególnych obiektów, c. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zmiany zaproponowanych środków czystości i dezynfekcyjnych w przypadku braku osiągania zadowalających efektów przy użyciu środków dotychczasowo dostarczonych przez Wykonawcę, d. Przed złożeniem ofert Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonania wizji lokalnej obiektów (termin wizji lokalnej do uzgodnienia z Zamawiającym). Dokonanie wizji przez Wykonawcę nie jest obowiązkowe, e. Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór, kontrolę i odbiór wykonanych prac w obiekcie. Osoba ta będzie brała udział w kontrolach poprawności wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli efektów wykonywanej pracy poprzez nadzór uprawnionych osób: dyrektora, kierownika. f. Zamawiający zastrzega sobie możliwość codziennej oceny i kontroli świadczonej usługi będącej przedmiotem zamówienia poprzez nadzór uprawnionych osób: dyrektora, kierownika, pielęgniarki szkolnej. W związku z tym Wykonawca (pracownik sprawujący nadzór) zobowiązany jest do stawiennictwa we wskazanym przez Zamawiającego budynku, w określonym terminie w celu przeprowadzenia wspólnej kontroli, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyznaczonym miejscu i czasie kontroli telefonicznie lub poczta elektroniczną, g. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia swoim pracownikom odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej – zgodnie z przepisami BHP. Szczegółowy wykaz pomieszczeń w obiektach szkolnych wraz z zakresem czynności porządkowych zawiera załącznik nr 8. 21. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach zawartej umowy do zapewnienia usługi porządkowej w okresie realizacji zamówienia w wymiarze dodatkowych 20 godzin (soboty i niedziele). Godziny te wynikają z realizacji planu pracy szkoły w wyniku organizacji dodatkowych imprez szkolnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach