Przetargi.pl
Budowa boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach

Powiat Słubicki ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, Piłsudskiego 20
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Słubicki
  Piłsudskiego 20
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  REGON: 210967366
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach (w trybie zaprojektuj i wybuduj).Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą sportową oraz niezbędnych elementów zagospodarowania terenu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. Rozbiórka istniejących boisk o nawierzchni asfaltowej i wykonanie boiska wielofunkcyjnego, trybun zewnętrznych, bieżni lekkoatletycznej okólnej, bieżni prostej, skoczni w dal, do trójskoku i do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, boiska rekreacyjnego i integracyjnego placu zabaw. Ponadto wycinka kolidujących drzew, budowa sieci instalacji oświetlenia terenu i boisk, sieci monitoringu terenu, budowę ogrodzenia i piłkochwytów, wykonanie ciągów pieszych, elementów małej architektury i instalacji odprowadzenia wód deszczowych. Przełożenie istniejących: sieci energetycznej niskiego napięcia, kanalizacji deszczowej, rozebranie wodociągu i studni głębinowej. Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj-wybuduj.2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach w tym m. in.:1) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej PFU (zał. Nr 6 do SWZ) zawierającej:a) uzyskanie mapy do celów projektowych,b) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów,c) wykonanie dokumentacji geotechnicznej,d) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz);e) opracowanie projektów wykonawczych, zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego uwzględniający ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz);f) opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie papierowej (1 egz.) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egz.);g) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (dalej STWiORB) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz).h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniającej wszystkie występujące branże.m) uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;n) uzyskanie akceptacji Zamawiającego przez złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych,o) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) w tym uzyskanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,2) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU, w zakresie budowy boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach w tym m. in.: a) budowa boiska wielofunkcyjnego, b) budowa bieżni lekkoatletyczna okólna i bieżni prostej,c) budowa skoczni w dal i skoczni do skoku wzwyż,d) budowa rzutni do pchnięcia kulą,e) budowa boiska rekreacyjnego,f) budowa placu zabaw,g) wykonanie wiaty drewnianej (rekreacyjnej),h) wykonanie trybu zewnętrznych,i) wykonanie ciągów pieszych, wykonanie nasadzeń i obsianie trawą.3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego wraz wykonaniem obsługi geodezyjnej; w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury zewnętrznej – w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz);3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, przepisami prawa oraz ustaleniami wynikającymi z warunków umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Każda część dokumentacji musi posiadać oświadczenie, Projektanta i Sprawdzającego, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowości jej do realizacji.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz zakres robót do wykonania) określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) stanowiący załącznik Nr 6 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach