Przetargi.pl
Budowa boiska do koszykówki na terenie Gimnazjum nr 2 w Otwocku-Część II

Gmina Otwock ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7792001 , fax. 022 7794225
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otwock
  ul. Armii Krajowej 5 5
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7792001, fax. 022 7794225
  REGON: 01326877000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska do koszykówki na terenie Gimnazjum nr 2 w Otwocku-Część II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakończenie inwestycji p.n. Budowa boiska do koszykówki w Gimnazjum nr 2 - przy ul. Poniatowskiego 47/49 w Otwocku. W celu zakończenia inwestycji konieczne jest wykonanie pielęgnacji drzew oraz opaski z kostki betonowej wokół boiska. W związku z powyższym należy wykonać: a) chodnik o powierzchni ok. 150 m2 z kostki betonowej koloru czerwonego wokół boiska do koszykówki o wymiarach 28x15 m, na podbudowie z tłucznia, zakończonego obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem b) pielęgnację korony drzew polegającej na przycięciu piłą mechaniczną z podnośnika o wysokości wysięgnika do 18 m obumarłych lub uschniętych gałęzi Sosny (średnica gałęzi 10-15 cm i ok. 20 stanowisk) c) wycięcie piłą mechaniczną z podnośnika o wysokości wysięgnika do 18 m gałęzi Sosny znajdujących się nad płytą boiska (średnica gałęzi od 10-20 cm i ok. 30 stanowisk)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otwock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach