Przetargi.pl
Dostawa detektora koaxialnego germanowego typu EXTENDED RANGE (GX3020-RFC-4 inch.)

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 8111616 , fax. 0-22 8111616
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
  ul. Konwaliowa 7 7
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 8111616, fax. 0-22 8111616
  REGON: 00327008000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.clor.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa (JBR)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa detektora koaxialnego germanowego typu EXTENDED RANGE (GX3020-RFC-4 inch.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dane techniczne detektora: - odsunięta komora detektora o 4 cale od przedwzmacniacza (RDC-4 cale) - wydajność względna minimalna: 30% dla linii 1.33 MeV - zdolność rozdzielcza (FWHM): 2.00 keV (lub lepiej) dla 1.33 MeV 1100 eV (lub lepiej) dla 122 keV - Stosunek Fotopik/Compton: 54:1 - Współczynnik kształtu pików: 2.0 FWTM/FWHM, 3.0 FWFM/FWHM - Okienko niskotłowe z kompozytu poliwęglanu - W standardzie wyposażenie: a.) 7500SL Pionowy Kriostat typu Slimline z 30-litrowym dewarem, b.) 2002CSL przedwzmacniacz ładunkowy, c.) zestaw kabli do podłączenia do analizatora, d.) instrukcja obsługi (inny kriostat jest dostępny jako Opcja) - Średnica zewnętrzna obudowy kryształu: 3 cale (76 mm)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena techniczna
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: brak
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach