Przetargi.pl
Organizacja dwóch wizyt studyjnych do Komisji Europejskiej oraz do jednego z krajów UE

Ministerstwo Gospodarki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 693 59 45, 693 54 16 , fax. 022 693 40 07, 693 40 95
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Gospodarki
  Plac Trzech Krzyży 3/5 3/5
  00-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 693 59 45, 693 54 16, fax. 022 693 40 07, 693 40 95
  REGON: 00001773300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mg.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja dwóch wizyt studyjnych do Komisji Europejskiej oraz do jednego z krajów UE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch wizyt studyjnych do Komisji Europejskiej oraz do jednego z krajów UE. Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie następujących działań w ramach realizacji 2 wizyt studyjnych dla dwóch różnych grup szkoleniowych (jedna osoba będzie uczestniczyć tylko w jednej wizycie): 1. Zorganizowanie 2 wizyt studyjnych trwających 5 dni każda - początek poniedziałek - koniec piątek, z jednoczesnym zapewnieniem opieki opiekuna grupy, tłumacza oraz moderatora, 2. Zapewnienie transportu lotniczego na trasie Warszawa - miejsce wizyty studyjnej, miejsce wizyty studyjnej - Warszawa, 3. Zapewnienie wszelkich transferów na miejscu, 4. Zapewnienie noclegu dla uczestników wizyty studyjnej, 5. Zapewnienie usług cateringowych dla uczestników wizyty studyjnej, 6.Zapewnienie spotkań z przedstawicielami instytucji wskazanych w sopz oraz ofercie Wykonawcy, 7. Ubezpieczenie uczestników wizyty studyjnej od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz utraty bagażu, 8. Wypłata diet uczestnikom wizyty studyjnej, 9. Zapewnienie personelu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805220009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wybór kraju oraz instytucji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mg.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach