Przetargi.pl
Dostawy: kartonu, papieru offsetowego, tektury, papieru pakowego, papieru kserograficznego, papieru do druku cyfrowego oraz papieru ozdobnego (nr sprawy 4/II/2010)

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze ogłasza przetarg

 • Adres: 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0 22 58 56 525 , fax. 0 22 58 56 565
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze
  ul. Rakowiecka 2A 2A
  00-993 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0 22 58 56 525, fax. 0 22 58 56 565
  REGON: 01517972800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy: kartonu, papieru offsetowego, tektury, papieru pakowego, papieru kserograficznego, papieru do druku cyfrowego oraz papieru ozdobnego (nr sprawy 4/II/2010)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy: kartonu, papieru offsetowego, tektury, papieru pakowego, papieru kserograficznego, papieru do druku cyfrowego oraz papieru ozdobnego, w dziewięciu grupach asortymentowych (łącznie 20 pozycji)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976442
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach