Przetargi.pl
Wykonanie i malowanie tynków oraz modernizacja posadzki w budynku magazynowym nr 3 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach..

Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5838343 , fax. 022 5838474
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rezerw Materiałowych
  ul. Nowy Świat 6/12 6/12
  00-400 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5838343, fax. 022 5838474
  REGON: 01219930500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i malowanie tynków oraz modernizacja posadzki w budynku magazynowym nr 3 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie i malowanie tynków oraz modernizacja posadzki w budynku magazynowym nr 3 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452623217
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arm.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach