Przetargi.pl
Przebudowa drogi woj. Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Słowackiego w Ostrołęce

Miasto Ostrołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7646811 w. 271 , fax. 029 7654325
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrołęka
  Plac Gen. J. Bema 1 1
  07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7646811 w. 271, fax. 029 7654325
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi woj. Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Słowackiego w Ostrołęce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES ROBÓT: Granice robót : od km 4+850,00 do km 5+300,00 Zamówienie obejmuje: I. Roboty drogowe - polegające na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej z wjazdami bramowymi z betonowej kostki brukowej gr.8 cm , zatokami autobusowymi z kostki kamiennej brukowej gr.16 cm i chodnikami z betonowej kostki brukowej gr.8 cm II. Roboty sanitarne - polegające na budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowie gazociągu oraz przebudowie wodociągu III. Roboty elektryczne - polegające na budowie oświetlenia ulicznego i rogatki kolejowej IV. Organizację ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostroleka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach