Przetargi.pl
BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W GMINIE ŁAŃCUT

Gmina Łańcut ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 252 264 , fax. 172 256 536
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łańcut
  ul. Mickiewicza
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 252 264, fax. 172 256 536
  REGON: 69058179000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W GMINIE ŁAŃCUT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W GMINIE ŁAŃCUT. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w miejscowościach: Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Sonina, a w szczególności: 2.1. Roboty przygotowawcze – porządkowanie terenu, ogrodzenie placu budowy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych oraz roboty związane z wytyczeniem lokalizacji urządzeń. 2.2. Roboty rozbiórkowe – fragment chodników z kostki betonowej wraz z podbudową, oświetlenia, istniejących boisk o nawierzchni asfaltowej; 2.3. Roboty ziemne oraz fundamentowe – przygotowanie fundamentów pod słupki ogrodzenia oraz tuleje elementów wyposażenia sportowego. 2.4. Dostawę oraz montaż urządzeń sportowych w ilości zgodnej z dokumentacja projektową, przy czym: 1) W przypadku boiska w miejscowości Albigowa, do wyceny należy przyjąć 4 komplety stojaków, o konstrukcji dwusłupowej wraz z wysięgiem i mechaniczną regulacją wysokości, tablicami i siatkami przy czym cena musi obejmować zakup dostawę i montaż urządzeń. Frontowa powierzchnia tablicy do koszykówki powinna znajdować się w odległości 120,00 cm od lica słupów do których zamontowana jest konstrukcja wysięgu. Długość samego wysięgu należy dobrać w sposób umożliwiający spełnienie wspomnianych wymagań. Szczegół tablic do koszykówki znajduje się w dokumentacji projektowej. Należy również wycenić 1 komplet słupków do siatkówki składający się z 2 sztuk słupków aluminiowych uniwersalnych montowanych w tulejach, a w przypadku siatek należy wycenić 2 sztuki siatki do piłki siatkowej wraz z antenkami. 2) W przypadku boiska w miejscowości Cierpisz, Sonina, Handzlówka, do wyceny należy przyjąć po 2 komplety stojaków, o konstrukcji dwusłupowej wraz z wysięgiem i mechaniczną regulacją wysokości, z tablicami i siatkami przy czym cena musi obejmować zakup dostawę i montaż urządzeń. Frontowa powierzchnia tablicy do koszykówki powinna znajdować się w odległości 120,00 cm od lica słupów do których zamontowana jest konstrukcja wysięgu. Długość samego wysięgu należy dobrać w sposób umożliwiający spełnienie wspomnianych wymagań. Szczegół tablic do koszykówki znajduje się w dokumentacji projektowej. Należy również wycenić po 1 komplecie słupków do siatkówki składający się z 2 sztuk słupków aluminiowych uniwersalnych montowanych w tulejach, a w przypadku siatek należy wycenić 2 sztuki siatki do piłki siatkowej wraz z antenkami. 3) W przypadku boiska w miejscowości Głuchów, do wyceny należy przyjąć 2 komplety stojaków, o konstrukcji dwusłupowej wraz z wysięgiem i mechaniczną regulacją wysokości, z tablicami i siatkami przy czym cena musi obejmować zakup dostawę i montaż urządzeń. Frontowa powierzchnia tablicy do koszykówki powinna znajdować się w odległości 135,00 cm od lica słupów do których zamontowana jest konstrukcja wysięgu. Długość samego wysięgu należy dobrać w sposób umożliwiający spełnienie wspomnianych wymagań. Szczegół tablic do koszykówki znajduje się w dokumentacji projektowej. Należy również wycenić 1 komplet słupków do siatkówki składający się z 2 sztuk słupków aluminiowych uniwersalnych montowanych w tulejach, a w przypadku siatek należy wycenić 1 sztuki siatki do piłki siatkowej wraz z antenkami, 1 komplet słupków do tenisa składający się z 2 sztuk słupków uniwersalnych montowanych w tulejach, a w przypadku siatek należy wycenić 1 sztuki siatki do tenisa. Zamówienie obejmuje również dostawę bramki piłkarskiej. 4) W ramach każdego kompletu do siatkówki należy przewidzieć jeden ze słupków wyposażony krzesło sędziowskie zgodnie z dokumentacją techniczną. 2.5. Roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni tj. natrysk mieszanka EPDM-u z PU na warstwie SBR-u o łącznej powierzchni dla wszystkich obiektów około 3 300,00 m2, w tym: 1) Boisko w miejscowości Albigowa, powierzchnia natrysku równa 706,162 m2 zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w dokumentacji projektowej; 2) Boisko w miejscowości Cierpisz, powierzchnia natrysku równa 613,110 m2 zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w dokumentacji projektowej; 3) Boisko w miejscowości Sonina, powierzchnia natrysku równa 473,820 m2 zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w dokumentacji projektowej; 4) Boisko w miejscowości Handzlówka, powierzchnia natrysku równa 461,970 m2 zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w dokumentacji projektowej; 5) Boisko w miejscowości Głuchów, powierzchnia natrysku równa 1025,564 m2 zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w dokumentacji projektowej. 6) Zamawiający informuję, że warstwę podkładową z SBR-u należy wykonać o gr. 11 mm, a warstwę użytkową czyli natrysk PU z EPDM należy wykonać z dwóch warstw o frakcji 0,5-1,5 mm. Materiały zastosowane do wykonania nawierzchni muszą być fabrycznie nowe – nie dopuszcza się stosowania materiałów barwionych z recyklingu. 7) Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni w typowych kolorach: ceglasto-czerwonym, niebieskim, zielonym lub innym po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz projektanta. Jednocześnie nie dopuszcza się stosowania nawierzchni w kolorze czarnym, szarym i grafitowym. 2.6. Roboty budowlane w zakresie wykonania utwardzenia terenu z kostki betonowej – wykonanie dojść i chodników do stref bezpiecznych urządzeń wraz z utwardzeniem strefy pomocniczej. 1) Zamawiający informuje, że należy wycenić wykonanie żółtych obrzeży przy ogrodzeniu boisk wielofunkcyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną. Na etapie realizacji inwestycji, w uzasadnionych przypadkach, jak na przykład zapewnienie kontrastu z kolorem nawierzchni sportowej, Zamawiający może dopuścić zmianę kolorystyki, po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez projektanta, pozytywnym zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wyłącznie po uzgodnieniu z jednostką dofinansowującą zadanie. Nie dopuszcza się stosowania obrzeży betonowych nie barwionych. 2.7. Roboty budowlane związane z wykonaniem drenażu pod nawierzchnią boiska. 2.8. Wykonanie ogrodzenie, piłko chwytów wokół boisk. 2.9. Wykonanie linii rozgraniczających pola gry poszczególnych dyscyplin sportowych. 2.9. Roboty ziemne w zakresie plantowania terenu oraz obsianie skarp i terenu trawą. 2.10. Roboty elektryczne – przebudowa oświetlenia w miejscowości Cierpisz zgodnie z dokumentacją projektową, usunięcie kolizji sieci elektrycznej w miejscowości Handzlówka. 2.11. Zamawiający informuje, ze dopuszcza zmianę kruszywa zastosowanego do wykonania podbudowy nawierzchni tj. natrysk mieszanka EPDM-u z PU na warstwie SBR-u oraz utwardzeń z kostki betonowej pod warunkiem przedstawienia rozwiązania równoważnego posiadającego wszystkie wymagane parametry, po uprzednim pozyskaniu akceptacji Zamawiającego, inspektora nadzoru, projektanta oraz po wykonaniu badania geologicznego przez osobę do tego uprawnioną, które potwierdzi zachowanie wszystkich wymaganych parametrów, w szczególności przepuszczalności warstw. Wszystkie w/w czynniki muszą zostać przeprowadzone przed wykonaniem warstwy podbudowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. Z przeprowadzonych badań Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia protokołu z podpisem osoby uprawnionej oraz kopię uprawnień osoby wykonującej badanie oraz sporządzającej protokół. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia oraz informacje niezbędne do wyceny robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalancut.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 19 500,00 zł: (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych); do dnia 30.05.2019 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone może być w: 1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument – wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INNE DOKUMENTY, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) 1) Formularz ofertowy /Zał. Nr 1 do SIWZ/ 2) Kosztorysy ofertowe /uproszczone/. 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). 4) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 5) Dowód wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach