Przetargi.pl
Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach

Gmina Zarszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13/ 4671038
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zarszyn
  ul. Bieszczadzka 74
  38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13/ 4671038
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu żłobka samorządowego w Nowosielcach (przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na żłobek w miejscowości Nowosielce na działkach nr ewid. 834/1 i 835/2), w zakresie: Roboty budowlane A. Branża ogólnobudowlana w zakresie : 1) Przebudowa dachu (konstrukcja i pokrycie) 2) Mury i konstrukcje żelbetowe 3) Wykonanie iniekcji ciśnieniowej i izolacji ścian 4) Podłoża i posadzki 5) Stolarka okienna i drzwiowa 6) Wykończenie ścian i stropów wewnętrznych 7) Elewacja i wykończenie zewnętrznych elementów budynku 8) Plac zabaw 9) Droga wewnętrzna, parking, chodnik 10) Ogrodzenie 11) Montaż i uruchomienie windy (widna dostawa Inwestora) B. Branża sanitarna w zakresie : 12) instalacja wodociągowa i hydrantowa 13) instalacja kanalizacyjna 14) instalacja c.o, kotłownia wraz z instalacja gazową 15) drenaż i odprowadzenie wód opadowych z terenu C. Branża elektryczna w zakresie : 16) instalacja elektryczna i oświetleniowa 17) instalacja odgromowa 18) system telewizji dozorowej 19) oświetlenie zewnętrzne 20) system oddymiania klatki schodowej Parametry budynku po przebudowie: Powierzchnia zabudowy - 136,3 m2 Powierzchnia użytkowa – 251,1 m2 Powierzchnia użytkowa strychu – 58,9 m2 Powierzchnia całkowita – 346,6 m2 Kubatura – 1216,1 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami 2)kosztorys ofertowy 3)oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 SIWZ 4)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 5)Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach