Przetargi.pl
Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" ogłasza przetarg

 • Adres: 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 230 12 10, , fax. 0-17 230 12 10
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"
  ul. Myśliwska 16
  36-030 Błażowa, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 230 12 10, , fax. 0-17 230 12 10
  REGON: 69035102100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://portal.strug.net/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie (Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pod nazwą: Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej (gmina Chmielnik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie). 2) Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chmielnik, działka nr ewidencyjny 708/10, 707/2 , gmina Chmielnik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. 3) Projektowana inwestycja polega na: a) rozbudowie istniejącego budynku szkoły w kierunku wschodnim o skrzydło internatu, połączenie komunikacji nowej części z istniejącą za pośrednictwem istniejącego łącznika który wymaga także przebudowy oraz nadbudowy w celu umożliwienia połączenia komunikacji obiektów na wszystkich użytkowych kondygnacjach, b) przebudowie oraz nadbudowie części istniejącej budynku szkoły poprzez budowę szybu i montaż dźwigu osobowego dla umożliwienia komunikacji i dostępu osobom niepełnosprawnym oraz przebudowę układu komunikacji c) przeznaczeniu strychu części istniejącej na cele edukacyjne i mieszkalne 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 1) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, czyli realizujący w okresie ostatnich 3 lat zamówienia podobne do przedmiotu niniejszego zamówienia; 3) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym należyte wykonanie zamówienia; 4) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ); 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ); 4) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ); 5) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ) – jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów; 6) oświadczenie o wysokości obrotów wykonawcy lub podmiotu współpracującego przy realizacji zamówienia, tj. podmiotu na którego zasobach opiera się wykonawca (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ); 7) wykaz zrealizowanych zamówień polegających na realizacji inwestycji budowlanych (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie zamówień; 8) pełnomocnictwo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach