Przetargi.pl
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce wraz z infrastrukturą sportowo rekreacyjną poprzez modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce.

GMINA HYŻNE ogłasza przetarg

 • Adres: 36-024 Hyżne, 103
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0172304564 , fax. 0172304564
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA HYŻNE
  103
  36-024 Hyżne, woj. podkarpackie
  tel. 0172304564, fax. 0172304564
  REGON: 690582080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzp.hyzne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce wraz z infrastrukturą sportowo rekreacyjną poprzez modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem, odwodnieniem i przyłączem kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce wraz z infrastrukturą sportowo rekreacyjną poprzez modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Dokumentacje techniczne, Opis przedmiotu zamówienia, Przedmiary robót , Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz projektowane postanowienia umowy wraz załącznikami które stanowią załączniki do SWZ.1) Likwidacja znajdującego się na boisku stalowego garażu ustawionego na terenie oraz starego częściowego ogrodzenia. Miejsce przeniesienia garażu wskaże Inwestor. Obcięcie gałęzi drzew od strony południowej, kolidujących z projektowanym piłkochwytem.2) Demontaż asfaltowej nawierzchni boiska (ok. 10 cm) z podbudową (pospółka ok. 30 cm).3) Wybranie gruntu nienośnego - nasypu niekontrolowanego z ukształtowaniem skarp "spływowych" ułatwiających ukierunkowaną migrację wody.4) Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejących elementów uzbrojenia: kabel elektryczny, wodociąg.5) Wykonanie odwodnienia - drenaż boiska wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej.6) Ułożenie warstw: obsypka filtracyjna z drenażem, w-wa odsączająca, podbudowa nawierzchni boiska, nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna. 7) Ułożenie obrzeży wokół boiska, zasypka żwirowa. 8) Montaż ogrodzenia - piłkochwytów wysok. 5 m.9) Montaż ogrodzenia i furtki, utwardzenie terenu przy bramie boiska - ok.2,0 m2. Wyrównanie poziomu projektowanego boiska w miejscu połączenia z istniejącym ciągiem utwardzenia powierzchni terenu od strony północno - zachodniej.10) Wykonanie linii wyznaczających boiska.11) Montaż wyposażenia: słupki do koszykówki, słupki do siatkówki, bramki przenośne. 12) Roboty należy prowadzić w oparciu o uszczegółowiony projekt wykonawczy. Uwzględnić wszystkie roboty uzupełniające niezbędne do realizacji zadania i użytkowania obiektu.UWAGA. Przez teren boiska przebiega kabel elektroenergetyczny i wodociąg. Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie ustalić poprzez ręczne odsłonięcie ich faktyczną trasę i przebieg. W razie potrzeby należy skorygować przyjęte rozmieszczenie projektowanych fundamentów słupów ogrodzenia czy innych słupów w taki sposób, aby ich skrajna odległość od w/w elementów podziemnego uzbrojenia wynosiła min. 1.0 m. W razie potrzeby skorygować również rozmieszczenie i ew. w niewielkim stopniu poziom elementów odwodnienia (poziomy rur drenarskich).5.Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, projektem oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.6.Wykonawca zobowiązany jest na przekazanym mu terenie budowy:1) Chronić mienie oraz zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom nieupoważnionym przez całą dobę,2) przestrzegać norm wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom przebywającym w otoczeniu terenu budowy,3)ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, materiałów, odpadów, śmieci.7.Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i oczyścić teren budowy po zakończeniu na nim robót budowlanych.8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane używając własnych materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca powinien dysponować potencjałem maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań (wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia). 9. Używając własnych materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego, Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały, zgodnie z warunkami przewidzianymi w SWZ, które będą odpowiadać wymogom statuowanym w SWZ oraz przedmiarze, a także w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213) w zakresie dopuszczalności wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania wymaganych atestów, certyfikatów oraz specyfikacji technicznych.10. Na każde żądanie Zamawiającego (wyrażone również przez inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczalność wprowadzania materiałów używanych (użytych) do wykonywania robót budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz wszystkich innych dokumentów związanych z używanymi (użytymi) materiałami, które na mocy obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest posiadać Wykonawca. Żądający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów.11. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z utrzymaniemi konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy. 12. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią również postanowienia Projektu umowy. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostało w Projekcie budowlanym, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:– co najmniej 2 roboty budowlaną, których przedmiotem była modernizacja/ budowa/przebudowa/remont boiska wielofunkcyjnego*o wartości minimum 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto);UWAGA I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednej umowy, o wartości minimum 300 000,00 zł brutto.UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającegob) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane*:- 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2020 r., poz. 220).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach