Przetargi.pl
"Prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz punktu poradnictwa na potrzeby projektu „Świadomie bez przemocy"

GMINA MARKOWA ogłasza przetarg

 • Adres: 37-120 Markowa, 1399
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (17) 226 53 52 , fax. (17) 226 56 57
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MARKOWA
  1399
  37-120 Markowa, woj. podkarpackie
  tel. (17) 226 53 52, fax. (17) 226 56 57
  REGON: 690581809
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://markowa.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz punktu poradnictwa na potrzeby projektu „Świadomie bez przemocy"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz punktu poradnictwa na potrzeby projektu „Świadomie bez przemocy” w Gminie Markowa współfinansowanego ze środków Programu Sprawiedliwość Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021.Zakres zamówienia obejmuje usługi dla 6 zadań, które nie stanowią odrębnych części zamówienia:1) ZADANIE 1 – Punkt Poradnictwa z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) Zadanie obejmuje prowadzenie Punktu Poradnictwa z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Markowa, w budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej – Markowa 1679, stanowiącym własność Gminy Markowa.b) Zamawiający wymaga by zadanie realizowała specjalistyczna kadra: - psycholog, - terapeuta / psychoterapeuta, - prawnik.c) Punkt powinien działać w terminach/godz. dostosowanych do potrzeb uczestników projektu, tj. zarówno w godzinach rannych, jaka i popołudniowych, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Należy przewidzieć również konsultacje przez e-mail, telefon.d) Usługa powinna być dostępna dla każdej ofiary aktu przemocy z terenu Gminy Markowa.e) Usługa obejmuje łącznie 240 godzin zegarowych (średnio po około 10 godzin zegarowych w miesiącu prowadzonych przez każdego z 3 specjalistów przez okres 8 miesięcy). 2) ZADANIE 2 – Warsztaty „Close-Open” a) Zadanie obejmuje przeprowadzenie warsztatów „close – open” z zakresu przemocy w rodzinie dla grupy 20 osób. Podczas warsztatów uczestnicy mają zostać wyposażeni w wiedzą teoretyczną i praktyczną, otrzymać wskazówki w obszarze reagowania na przemoc i agresje, radzenia sobie z emocjami, kontakty do instytucji pomocowych.b) Miejscem wskazanym przez Zamawiającego do realizacji zadania jest budynek Ośrodka Zdrowia w Markowej – Markowa 1679.c) Zamawiający wymaga by zadanie realizowała specjalistyczna kadra, w tym co najmniej: - psycholog, - terapeuta / psychoterapeuta. d) Usługa obejmuje łącznie 200 godzin dydaktycznych (średnio po około 25 godzin dydaktycznych w miesiącu przez okres 8 miesięcy).e) Warsztaty te mogą odbywać się z udziałem członków Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grupy Roboczej wskazanych w zadaniu 6.3) ZADANIE 3 – Zajęcia dla Grup Wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych lub doznających przemocy domowej a) Zajęcia grupowe. Spotkania Grup Wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych lub doznających przemocy domowej.b) Miejscem wskazanym przez Zamawiającego do realizacji zadania jest budynek Ośrodka Zdrowia w Markowej – Markowa 1679.c) Zajęcia mają być prowadzone przez moderatora-psychologa inicjującego działania, prowadzącego konwersację.d) Zajęcia obejmują 16 spotkań po 2 godziny dydaktyczne każde, w okresie 8 miesięcy, dla 20 osób. Usługa obejmuje łącznie 32 godziny dydaktyczne. 4) ZADANIE 4 – Warsztaty samokontroli i konstruktywnego współżycia w rodzinie a) Zajęcia grupowe. Warsztaty samokontroli i konstruktywnego współżycia w rodzinie.b) Miejscem wskazanym przez Zamawiającego do realizacji zadania jest budynek Ośrodka Zdrowia w Markowej – Markowa 1679.c) Zamawiający wymaga by zadanie realizowała specjalistyczna kadra, w tym co najmniej: - psycholog, - terapeuta / psychoterapeuta. d) Zajęcia obejmują ogółem 3 edycje po 40 godzin. Łącznie 120 godzin dydaktycznych, dla 30 osób.5) ZADANIE 5 – Przeprowadzenie warsztatów redukcji stresua) Zajęcia grupowe. Warsztaty redukcji stresu. Warsztaty powinny odbywać się z podziałem na uczestników według kategorii „występowanie przemocy w rodzinie” i „zagrożenie występowania przemocy w rodzinie”. Program powinien być adekwatnie dostosowany do uczestników.b) Miejscem wskazanym przez Zamawiającego do realizacji zadania jest budynek Ośrodka Zdrowia w Markowej – Markowa 1679.c) Zamawiający wymaga by zadanie realizowała specjalistyczna kadra (trener), w tym co najmniej:- psycholog, - terapeuta / psychoterapeuta. d) Zajęcia obejmują ogółem 3 edycje po 24 godziny, dla 30 osób. Usługa obejmuje łącznie 72 godziny dydaktyczne.6) ZADANIE 6 – Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczycha) Zadanie obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla 13 członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych umożliwiające podniesienie kompetencji w obszarze przeciwdziałania przemocy.b) Szkolenie powinno obejmować tematykę, co najmniej w poniższym zakresie:- koordynacji międzyinstytucjonalnej współpracy w celu lepszego rozpoznawania symptomów przemocy domowej i podejmowania właściwej interwencji, - kontaktu z klientem z zachowaniem bezpieczeństwa osobistego, oraz - prowadzenia działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.e) Zamawiający wymaga by zadanie realizowała specjalistyczna kadra (trener), w tym co najmniej:- psycholog,- prawnik.c) Szkolenie powinno obejmować ogółem 3 moduły (wskazane powyżej), łącznie 80 godzin dydaktycznych (10 dni szkoleniowych po 8 godzin dydaktycznych).Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zasadach i terminach realizacji zadań w projekcie „Świadomie bez przemocy”, stanowiących załącznik nr 1 do umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85320000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności techniczne lub zawodowej:A. Doświadczenie i zdolności techniczne:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również w wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzech) usług w zakresie prowadzenia punktu poradnictwa lub warsztatów lub szkoleń z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym co najmniej 2 (dwóch) usług o wartości minimum 50.000,00 netto PLN każda usługa (objęte różnymi zamówieniami lub różnymi umowami), i co najmniej 1 (jednej) usługi realizowanej w ramach dofinansowania w ramach dowolnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Programów Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie poradnictwa lub szkoleń lub warsztatów z problematyki przemocy w rodzinie.B. Zasoby ludzkie zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:a) 1 osobą do prowadzenia poradnictwa psychologicznego, warsztatów, szkoleń, która posiada wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa w tym zakresie, oraz która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, prowadziła lub bezpośrednio realizowała, a w przypadku zamówień w toku lub zamówień ciągłych lub okresowych prowadzi lub bezpośrednio realizuje, przez okres co najmniej 6 miesięcy, co najmniej 2 (dwie) usługi (objęte odrębnymi zamówieniami lub umowami), w tym co najmniej 1 (jedną) usługę realizowaną w ramach dofinansowania w ramach dowolnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Programów Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie poradnictwa lub szkoleń lub warsztatów z problematyki przemocy w rodzinie.b) 1 osobę do prowadzenia poradnictwa prawnego, warsztatów, szkoleń, która posiada wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa w tym zakresiec) 1 osobą będącą terapeutą / psychoterapeutą do prowadzenia poradnictwa, warsztatów, szkoleń, która posiada wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach