Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opola - na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22 , fax. 77 454 98 44
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22, fax. 77 454 98 44
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opola - na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole (na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych i wewnętrznych) . Do zadań w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich należy:naprawa elementów betonowych obiektów , w tym naprawy masami bezskurczowymi, odnowy niektórych elementów obiektów (gzymsów, dylatacji, izolacji, itp.), modernizacje, w ograniczonym zakresie , obiektów (przebudowa przepustów, wymiana pokładów drewnianych na żelbetowe, itp.), naprawa i wymiana elementów stalowych, wykonanie i naprawy istniejących nawierzchni żywicznych na chodnikach, zabezpieczenie antykorozyjne elementów betonowych i stalowych, wymiana i naprawa elementów obiektów wraz z ich wyposażeniem, prace naprawcze wiaduktów nad liniami PKP, czyszczenie i konserwacja elementów obiektów, umocnienie, czyszczenie i uzupełnienie ubytków stożków i skarp, usuwanie awarii, likwidacja miejsc szczególnie niebezpiecznych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego, projekty organizacji ruchu dla potrzeb ww. zakresu , jeżeli zajdzie taka konieczność,oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w miejscach i zakresie ustalonym przez Zamawiającego oraz wynikających z aktualnej potrzeby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 30 000,00 zł. 2) Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 74 1020 3668 0000 5102 0159 7731, Bank PKO BP O/Opole. Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 4) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Opola, Rynek Ratusz, pokój nr 2, a kserokopię z potwierdzeniem złożenia (pieczątka wpływu do kasy) należy załączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed terminem składania ofert. 5) Jeżeli złożenie oferty następuje za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, a Wykonawca nie złoży poręczeń lub gwarancji w kasie Urzędu, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być załączony do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą. 6) Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie trzy warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 7) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach