Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic -remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, remonty kapitalne, naprawy kanalizacji zlokalizowanych w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Miasta Bełchatów

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. T. Kościuszki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7335198
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
  ul. T. Kościuszki 1 1
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 7335198
  REGON: 00123283000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic -remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, remonty kapitalne, naprawy kanalizacji zlokalizowanych w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Miasta Bełchatów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szacunkowa wartość zamówienia 813 008,13 PLN Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, frezowanie nawierzchni bitumicznych, remonty kapitalne nawierzchni ulic, wymiana krawężników ( realizowane w ramach remontów kapitalnych), regeneracja istniejących nawierzchni emulsją i grysami, naprawa nawierzchni bitumicznych metodą podciśnieniową, naprawy nawierzchni jezdni wykonanych z kostki betonowej, naprawy kanalizacji deszczowej (regulacja studni i wpustów ulicznych, wymiana na nowe, wykonywanie odwodnień liniowych) wraz z robotami odtworzeniowymi. W/w prace będą realizowane w ciągu dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa na długości około 120 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z warunkami do przetargu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienie, zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 24 390,00PLN/ dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt 00/100/ w sposób i w terminie określonym w SIWZ oraz zgodnie z ustawą Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.belchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach