Przetargi.pl
Dostawa technologii czyszczenia sieci wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8373662 , fax. 046 8373846
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
  ul. Armii Krajowej 2b 2b
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8373662, fax. 046 8373846
  REGON: 75002260100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.zuk.bip.lowicz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa technologii czyszczenia sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa poli -ortofosforanów - technologii chemicznego czyszczenia całej sieci wodociągowej ze stopniowym usuwaniem zalegających w sieci osadów i złogów korozyjnych oraz przeciwdziałania wtórnemu zanieczyszczeniu wody.Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem przedstawiony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 243132003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
  1.Wysokości wadium 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych )
  2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
  - w pieniądzu tj. przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ SA nr 40 2030 0045 1110 0000 0237 7340.
  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
  - w gwarancjach bankowych,
  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 . ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. )
  W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał musi być złożony w kasie Zamawiającego z informacją dotyczącą sposobu ich zwrotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.zuk.bip.lowicz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną