Przetargi.pl
Dostawa ręczników papierowych z podziałem na 5 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/78/2012

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6371322 , fax. 042 6371322
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  ul. Wólczańska 191/195 191/195
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6371322, fax. 042 6371322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pirogow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ręczników papierowych z podziałem na 5 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/78/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa z podziałem na 5 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli: Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia I Ręczniki papierowe do dozowników Kimberly - Clark II Ręczniki papierowe III Ręczniki papierowe 100% celuloza IV Ręczniki papierowe do podajników SANMED V Ręczniki papierowe, papier toaletowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 2 - 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337630006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pirogow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach