Przetargi.pl
Zakup materiału opałowego na okres grzewczy 2013 r. dla potrzeb Rejonów i Obwodów Drogowych

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71 , fax. 042 6162273
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, fax. 042 6162273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiału opałowego na okres grzewczy 2013 r. dla potrzeb Rejonów i Obwodów Drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu ul. Targowa 9 , 98 - 200 Sieradz dostawa gazu propan w ilości - 4400 litrów, Zadanie nr 2 Obwód Drogowy w Widawie, ul. Kuziówek 1, 98 - 170 Widawa dostawa miału węglowego w ilości 15 t. Zadanie nr 3 Obwód Drogowy w Działoszynie, ul. Ogrodowa 4, 99 - 355 Działoszyn dostawa miału węglowego w ilości 15 t. Zadanie nr 4 Obwód Drogowy Grocholice, ul. Brzozowa 3, 97 - 400 Bełchatów dostawa oleju opałowego w ilości 7000 l. Zadanie nr 5 Obwód Drogowy w Przedborzu, ul. Spacerowa 4, 97- 570 Przedbórz dostawa węgla kamiennego w ilości 9 t. Zadanie nr 6 Obwód Drogowy w Koluszkach, ul. 11 listopada 74, 95 - 040 Koluszki dostawa oleju opałowego w ilości 6000 l. Zadanie nr 7 Obwód Drogowy w Opocznie-Januszewice dostawa oleju opałowego w ilości 6000 l. Zadanie nr 8 Obwód Drogowy w Białej Rawskiej, ul. Żurawia dostawa oleju opałowego w ilości 4500 l. Zadanie nr 9 Obwód Drogowy w Zygrach, 99 - 232 Zygry, Gm. Zadzim dostawa węgla kamiennego w ilości 4 t Zadanie nr 10 Obwód Drogowy Uniejowie, ul. Dąbska 57, 99 - 210 Uniejów dostawa węgla kamiennego w ilości 6 t.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach