Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na części (6 zadań)

Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6313700 , fax. 042 6365663
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  ul. Wólczańska 213 213
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6313700, fax. 042 6365663
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na części (6 zadań)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na części (6 zadań)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 243000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach