Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2020 r.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Piastowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 852 203 , fax. 322 852 203
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
  ul. Piastowska 8
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 322 852 203, fax. 322 852 203
  REGON: 27300935700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mzuim.tarnowskiegory.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu bieżącego utrzymania nawierzchni chodników - bieżącej konserwacji, na drogach gminnych w Tarnowskich Górach w 2020 roku w następujących częściach i zakresach: Część nr 1 – wykonanie bieżącego utrzymania nawierzchni chodników dróg gminnych w Rejonie I (dzielnica: Śródmieście - Centrum, Repty Śl.). a. ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie – do 960 m2, b. ułożenie obrzeży betonowych - do 400 m, c. ułożenie krawężników betonowych – do 380 m, d. regulacja krawężników betonowych – do 20 m, e. remont cząstkowy chodników– do 100 m2. Część nr 2 - wykonanie bieżącego utrzymania nawierzchni chodników dróg gminnych w Rejonie II (dzielnice: Lasowice, Strzybnica, Rybna, Pniowiec, Sowice, Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne, Opatowice, Osada Jana, Stare Tarnowice). a. ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie – do 480 m2, b. ułożenie obrzeży betonowych – do 260 m, c. ułożenie krawężników betonowych – do 180 m, d. regulacja krawężników betonowych – do 20 m, e. remont cząstkowy chodników – do 100 m2, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji określa: • wzór „Formularza Ofertowego”, a w nim Przedmiar robót – kalkulacja cenowa, • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część nr 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Część nr 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 14 kwietnia 2020 r. do godz. 0945.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). 2) Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art 25a ustawy) które należy złożyć w formie pisemnej. 4) O ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada w ofercie pisemne zobowiązanie innego podmiotu dotyczące oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 2.2.SIWZ. 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6) Dowód wniesienia wadium: kopii potwierdzenia nadania przelewu. 7) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 8) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach