Przetargi.pl
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: ”Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego.

Gmina Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie
  ul. Leśna 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684
  REGON: 51596800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: ”Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: ”Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego. 2. Zakres rzeczowy inwestycji, realizowanej metodą zaprojektuj i wybuduj, obejmuje w szczególności : 1) Prace projektowe, w tym:  mapy do celów projektowych – ilość egzemplarzy 5 kpl.;  inwentaryzacja zieleni wraz z decyzją o wycince drzew i krzewów oraz nasadzeniami zastępczymi – ilość egzemplarzy 2 kpl.;  opinie i uzgodnienia z zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami sieci;  wykonawca uzyska decyzję lokalizacji celu publicznego lub potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli powyższe będzie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu inwestycji;  wykonawca uzyska decyzję środowiskową oraz raporty oddziaływania na środowisko, jeśli będą wymagane;  wykonawca uzyska decyzję wodnoprawną, jeśli będzie wymagana;  dokumentacja geotechniczna lub geologiczna inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża – ilość egzemplarzy 4 kpl.;  uzgodnienia, opinie, decyzję ujęte w Prawie Budowlanym, normach, przepisach, Rozporządzeniach, uzgodnienia z zarządcami dróg, gestorami sieci; będące niezbędne do realizacji zadania;  projekt budowlany i wykonawczy, wielobranżowy dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 4 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  projekt budowlany i wykonawczy zabezpieczenia, przebudowy istniejącej infrastruktury w przypadku wystąpienia kolizji lub obowiązku nałożonego przez gestora sieci dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 4 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);.  przedmiary robot dla każdej z występujących branż oddzielnie- ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  kosztorys prac budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego w czasie realizacji – ilość egzemplarzy 4 kpl.; 2) Roboty budowlane, w tym:  budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych; dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej wg technologii zawartej w PFU ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszeniem emisji CO2 i zmniejszeniem degradacji środowiska, poprzez zaprojektowanie zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania;  adaptację istniejącego oznakowania, tj wykonanie wg zatwierdzonych projektów docelowej organizacji ruchu nowej organizacji ruchu dla potrzeb zintegrowanych centrów przesiadkowych; dróg rowerowych, rowerowej infrastruktury towarzyszącej.  wykonanie nowego oznakowania poziomego oraz pionowego;  przebudowę i zabezpieczenie niezbędnego uzbrojenia terenu będącego w kolizji z planowanym przebiegiem inwestycji;  przebudowę kolizji słupów oświetlenia ulicznego, słupów sieci niskiego napięcia, słupów teletechnicznych, regulacja wysokościowa włazów, pokryw studni, wpustów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, itp.;  przebudowę odcinków dróg publicznych celem bezpiecznego wyznaczenia dróg rowerowych polegającej na oznakowaniu ulic, poboczy, symbolem "sierżanta rowerowego" P-27 oraz oznakowaniem A-24 i Tabliczki typu R;  inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak niezbędna inwentaryzacja zieleni i nasadzenia zastępcze zieleni, rozbiórka istniejących dróg, ewentualna przebudowa ogrodzeń, furtek, bram;  budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych – 4 lokalizacje, w tym wykonanie koryta drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi o powierzchni: - ZCP w sąsiedztwie dworca PKP – 1200,00 m2; - ZCP w Kromołowie – 700,00 m2; - ZCP w Skrażycach – 400,00 m2; - ZCP w Blanowicach – 450,00 m2;  budowa elementów oświetlenia – 5 kpl.  budowę elementów małej architektury (koszy na odpady szt. 54, koszy na psie odchody szt. 20, gablot informacyjnych szt. 4, ławek szt. 95, stojaków rowerowych szt. 204, stacji naprawy rowerów 5 szt..).  Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,5 m., technologia nawierzchni – bitumiczna – dł. 2528,14 mb + 4140,00 mb,  Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,0 m., technologia nawierzchni – bitumiczna – dł. 742,65 mb,  Projektowany ciąg pieszo-rowerowy min. 3,0 m., technologia nawierzchni – kostka betonowa – dł. 256,51 mb + 770,37 mb,  Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,0 m., technologia kostka betonowa – dł. 868,61 mb,  Projektowana droga rowerowa z możliwością dojazdu do posesji min. 3,0 m, technologia nawierzchni - bitumiczna – dł. 1931,13 mb + 743,88 mb,  Projektowana droga rowerowa min. 3,0 m, zmienna szerokość, technologia nawierzchni – bitumiczna, podbudowa przepuszczalna, rozsączająca na obrzeżach konstrukcji – dł. 1560 mb (pow. 3000 m2 – technologii podbudowy rozsączającej, 4275 m2 technologii tradycyjnej),  Projektowany pas rowerowy 2x min. 1,5 m (obustronny), technologia nawierzchni - bitumiczna – dł. 743,10mb,  Ruch rowerowy na zasadach ogólnych – oznakowanie pionowe i poziome wraz z BRD – dł. 3274.34 mb + 968.74 mb + 112.62 mb + 73,12 mb + 600,00 mb + 510,00 mb + 180,00 mb + 300,00 mb + 200,00 mb + 119,49 mb,  Projektowana droga rowerowa wymagająca przebudowy chodnika szer. min. 2,0 m, Technologia kostka betonowa – dł. 221,59 mb,  Projektowana droga rowerowa wymagająca przebudowy chodnika szer. min. 3,0 m, technologia kostka betonowa – dł. 962.82 mb,  Istniejąca droga rowerowa wymagająca uzupełnienia oznakowania oraz wymiany nawierzchni ., technologia bitumiczna – dł. 645,50 mb + 1740.00 mb + 1150 mb,  Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,5 m, technologia bitumiczna, podbudowa przepuszczalna, rozsączająca na obrzeżach konstrukcji, pozostała jej część w technologii tradycyjnej – dł. 1000,04 mb. 3. Usługa Inżyniera Kontraktu obejmować będzie: 1) Bieżące Zarządzanie Projektem i Nadzór nad całym projektem i kierowanie wykonania projektu w formie nadzoru merytorycznego, formalno - prawnego, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, budżetem, zawartą umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz aktualnymi przepisami krajowymi i Unii Europejskiej: a) terminowe sporządzanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji na aktualnych wzorach, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie, procedur, standardów, instrukcji oraz innych obowiązujących dokumentów; b) monitorowanie realizacji projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie w tym w szczególności: monitorowanie i raportowanie postępów realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu; c) czuwanie nad jakością, prawidłową i terminową realizacją projektu, w tym zgodnością realizacji zadań z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, jego harmonogramem, budżetem oraz umową o dofinansowanie; d) nadzór nad terminowością założonych działań - m.in. promocji, realizacji inwestycji; e) przygotowanie harmonogramu realizacji projektu oraz realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wynikającym z wniosku o dofinansowanie projektu, a w razie potrzeb przygotowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w harmonogramie; f) sporządzanie wynikłych ze zgłoszonych i zaakceptowanych przez IZ RPO WSL 2041-2020 zmian wniosku aplikacyjnego do aneksu do umowy o dofinansowanie; g) nadzór i kontrola nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz z wytycznymi w tym zakresie; h) poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu; i) obecność podczas kontroli projektu oraz czynne współuczestniczenie w realizacji wniosków pokontrolnych; j) współpraca z instytucją wdrażającą w zakresie: przekazywania wszelkich informacji i dokumentów dotyczących projektu we wskazanym przez RPO WSL 2014-2020 zakresie i terminach; k) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach opóźnienia realizacji projektu w porównaniu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie lub niezrealizowaniu projektu oraz proponowanie działań zaradczych; l) uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, dotyczących realizacji projektu, na każde wezwanie Zamawiającego; m) opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją projektu. Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego projektu sporządzone przez Inżyniera Kontraktu muszą być uzgadniane z Zamawiającym; n) sporządzanie dla potrzeb Zamawiającego dwumiesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na Inżyniera Kontraktu i przedstawieniu ich Zamawiającemu, do dnia 5 każdego miesiąca, następującego po okresie sprawozdawczym; o) przekazanie Zamawiającemu po rozliczeniu projektu wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu w wersji papierowej i elektronicznej o ile takie uzyskał w trakcie świadczenia usługi. 2) Wykonywanie usług administracyjno - rozliczeniowych w tym zwłaszcza: a) nadzór nad wydatkami dotyczącymi realizacji projektu oraz nad spójnością projektu w aspekcie zarządzania finansami zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu; b) nadzór nad obsługą finansową i rachunkową projektu, w tym koordynacja rozliczeń finansowych; c) dokonywanie rozliczeń okresowych projektu (przygotowanie wniosków o płatność pośrednią, wniosków zaliczkowych, sprawozdań), dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji (wniosek o płatność końcową, raport końcowy) z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych - opracowanie dowodów OT, PT. Rozliczenie projektu musi być zgodnie z aktualnymi wytycznymi i wymogami RPO WSL 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność pośrednią, wniosku zaliczkowego, sprawozdania oraz wniosku o płatność końcową celem akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych przed datą upływu terminu złożenia wniosku określonego w harmonogramie płatności i zgodnego z umową o dofinansowanie; d) sporządzanie niezbędnych załączników do wniosków o płatność pośrednią, wniosków zaliczkowych w wersji papierowej i elektronicznej. Załączniki muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi i wymogami RPO WSL 2014-2020; e) wprowadzanie danych i składanie dokumentów za pośrednictwem systemu LSI RPO WSL 2014-2020; f) przygotowywanie treści opisu faktur i innych dokumentów księgowych do wypłaty; g) sporządzanie planu finansowego projektu; h) weryfikacja zgodności wydatków z wydatkami zapisanymi we wniosku oraz ich kwalifikowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r; i) monitoring budżetu projektu, zgodnie z wymogami RPO WSL 2014-2020; j) realizacja obowiązków administracyjno-rozliczeniowych, związanych z projektem w tym przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami RPO WSL 2014-2020; k) uzgodnienie z RPO WSL 2014-2020 wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji projektu; l) kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót; m) przygotowanie projektu do kontroli zewnętrznych pod względem dokumentacyjnym; n) doradztwo prawne w sprawie koniecznych do rozwiązania kwestii związanych ściśle z realizowanym projektem; o) uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji projektu, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie maksimum 2 dni od momentu wysłania mailem powiadomienia Wykonawcy na adres mailowy wskazany w umowie (Zamawiający uzyska telefoniczne potwierdzenie otrzymania maila od Wykonawcy), p) przesyłanie Zamawiającemu na adres mailowy wyjaśnień dotyczących realizacji projektu w terminie maksimum 2 dni od momentu wysłania mailem powiadomienia Wykonawcy na adres mailowy wskazany w umowie (Zamawiający uzyska telefoniczne potwierdzenie otrzymania maila od Wykonawcy); q) dostępność telefoniczna i mailowa w godzinach pracy Urzędu (Wykonawca wyznaczy do kontaktów telefonicznych i mailowych jedną osobę z ramienia Wykonawcy); 4. Szczegółową koncepcję i warunki realizacji Projektu określa w szczególności umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, która będzie przekazana przez Zamawiającego, oraz inne dokumenty i wytyczne krajowe, i wspólnotowe. 5. Czynności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w ramach umówionego wynagrodzenia. 6. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego wady (tj. błędy oraz innego rodzaju niezgodności w stosunku do wymagań określonych w Umowie, wszelkie wady fizyczne lub prawne dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z przeznaczenia dokumentacji, a w tym rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach technicznych) dotyczące odebranych od Wykonawcy dokumentów; 7. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza uprawnień ustawowych Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w szczególności do dzieł i utworów, które powstaną w wykonaniu Umowy. 8. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach