Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2020 roku

Gmina Brenna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 536 222 , fax. 338 536 370
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brenna
  ul. Wyzwolenia 77
  43-438 Brenna, woj. śląskie
  tel. 338 536 222, fax. 338 536 370
  REGON: 53176600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.brenna.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Brenna przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej oraz mas asfaltobetonowych w 2020 roku. 1.1 Zamówienie obejmuje: a) Remont cząstkowy dróg przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej - obejmuje płytkie ubytki do 2,5 cm głębokości; remont polega na oczyszczeniu i skropieniu emulsją miejsca uszkodzonego oraz wypełnieniem ubytku mieszaniną grysów i emulsji asfaltowej z zagęszczeniem walcem 4Mg. Powierzchnia 3288,00 m2. Ilość emulsji 20,55 ton. b) Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltobetonową AC-8 w pełnej technologii - obejmuje oczyszczenie ubytku, obcięcie krawędzi i posmarowanie powierzchni asfaltem, ułożenie masy asfaltobetonowej, warstwa ścieralna średnia grubość 5 cm, zagęszczenie mechaniczne i oblanie spoin asfaltem. Powierzchnia 90,00 m2. Ilość masy asfaltobetonowej 11,25 ton. c) Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltobetonową AC-8 w niepełnej technologii - obejmuje oczyszczenie, posmarowanie asfaltem powierzchni ubytku bez obcięcia krawędzi, ułożenie masy asfaltobetonowej o średniej grubości 5 cm z zagęszczeniem i oblaniem spoin asfaltem. Powierzchnia 2200,00 m2. Ilość masy asfaltobetonowej 275,00 ton. d) Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltobetonu AC-11 mechanicznie, o średniej grubości 5 cm wraz z transportem mieszanki. Ilość: 1200,00 m2 x 0,125 t/m2 = 150,00 ton. e) Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 5-8 mm w ilości grysu 10 dm3/m2 – 500,00 m2. f) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 2-5 mm w ilości grysu 8 dm3/m2 – 500,00 m2. 1.2 Szczegółowe określenie technologii i sposobu realizacji zamówienia zawarte jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy o/Bielsko – Biała nr 49 8111 0009 2001 0036 9950 0004, (Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert). 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy PZP. 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny w treści przelewu winny zawierać następujące określenie: „WADIUM - Przetarg na: „Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2020 roku”. 5. Wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych i nie wymagającej zgody Zamawiającego, należy oryginał dokumentu zdeponować na Biurze Podawczym Zamawiającego (Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna) przed upływem terminu składania ofert. 6. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodnością z oryginałem dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, a w przypadku gwarancji – kopię gwarancji również poświadczoną za zgodnością z oryginałem. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, a w przypadku stosowania materiałów/ wyrobów/urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej – Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych – załącznik nr 1a do SIWZ. b) Kosztorys ofertowy uproszczony lub szczegółowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ. c) Potwierdzenie wniesienia wadium; d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę [dotyczy również spółki cywilnej]. e) W przypadku gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów w trybie art. 22a ustawy PZP – zobowiązania tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści którego musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. f) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany - bez osobnego wezwania ze strony Zamawiającego – do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach