Przetargi.pl
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora

Śląskie Centrum Chorób Serca ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 733 668 , fax. 32 2717654, 3733668
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Chorób Serca
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 323 733 668, fax. 32 2717654, 3733668
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sccs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników i materiałów zużywanych do analizatora płytek krwi wraz z dzierżawą analizatora opisanych w specyfikacji w Pakiecie nr 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie sa wymagane
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówienia przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały: 1) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1, 2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 ( Pakiet) 3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 7 ( Parametry techniczne ) 4) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany produkt będący przedmiotem zamówienia - odczynniki (spr. nr 27/EZP/20) do obrotu na terenie Polski oraz gotowości dostarczenia tego dokumentu na każde żądanie zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia (załącznik nr 6).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach