Przetargi.pl
Remont kotłowni Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach

Zakład Obsługi Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 430 54 63 , fax. 032 432 71 41
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi Komunalnej
  ul. Rydułtowska
  44-293 Gaszowice, woj. śląskie
  tel. 032 430 54 63, fax. 032 432 71 41
  REGON: 27345850000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gaszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kotłowni Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby Zakładu Komunalnego w Gaszowicach, zadanie obejmuje wykonanie wyłącznie robót z branży z instalacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ. Dokumentację projektową z branży budowlanej załączono jedynie w celach poglądowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach