Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2019 r.

Gmina Lidzbark ogłasza przetarg

 • Adres: 13-230 Lidzbark, Sądowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 236 961 505 , fax. 236 962 107
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark
  Sądowa 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 961 505, fax. 236 962 107
  REGON: 13037794200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które będą polegały na „Bieżącym utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2019 r. ”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w przedmiarze - kosztorysie stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, gdzie zostały wyszczególnione roboty tj: a) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltow lub masy na zimno. Sposób wbudowania ręczny b) Remonty cząstkowe nawierzchni pow. utrwal przy użyciu grysów z zastosowanie skrapiarki przewożonej – rakowiny c) Remonty cząstkowe nawierzchni pow utrwal przy użyciu grysów - dodatek za dalsze 0,5 cm głębokości wyboju ponad 1,5 cm d) Przestawienie krawężników beton wystających o wym. 15x30 cm na podsypce cement. - piask e) Remonty cząstkowe chodników z płyt beton, o wym 50x50x7, cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem f) Przestawienie obrzeży beton, o wym 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem g) Remont nawierzchni z kostki brukowej beton, szarej gub 6 cm układanej na podsypce piaskowej h) Remont nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i) Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm j) Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 315 mm k) Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 400 mm l) Przebudowa lub budowa studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500/1500 mm bez osadnika i bez syfonu m) Przebudowa lub budowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie o śr. 1200 mm , głębokości do 3,0 m z pierścieniem obciążającym n) Pionowe znaki drogowe. (montaż demontaż, materiały zamawiającego) o) Bariery ochronne (naprawa lub wstawienie) p) Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach drewnianych lub stalowych (materiał Zamawiającego) q) Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali (materiał Zamawiającego) r) Pokrycie dachów blachami powlekanymi (trapezowymi) mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm s) Obróbki przy szer. w rozw. 25 cm – z blachy powlekanej t) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego u) Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku v) Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie w) Wbudowanie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zakup nowych obrzeży) x) Zakup bariery ochronnej y) Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm z) Zabezpieczenie miejsca awarii w jezdni, chodniku, poboczu 3. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały ze zleceń składanych według potrzeb przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa, potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, również w sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców). 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej http://bip.umig.lidzbark.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 poz.229 z późń. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach