Przetargi.pl
Bieżąca konserwacja budynków, boisk i placów zabaw placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek ogłasza przetarg

 • Adres: 00983 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4438701, 22 4438696 , fax. 22 675 18 83
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
  ul. Ludwika Kondratowicza 20
  00983 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4438701, 22 4438696, fax. 22 675 18 83
  REGON: 1525966300115
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca konserwacja budynków, boisk i placów zabaw placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie: bieżącej konserwacji budynków, boisk i placów zabaw placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Bieżąca konserwacja budynków, boisk i placów zabaw polega w szczególności na: utrzymaniu obiektów i ich elementów w bieżącej sprawności technicznej w branżach instalacyjnej – sanitarnej i elektrycznej, ogólnobudowlanej w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 7 (zał. nr 2 do umowy) oraz wykonywaniu doraźnych zabezpieczeń awarii w przypadku ich wystąpienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) , o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ), przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób codziennie wykonujących wskazane poniżej czynności: a) konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, b) konserwacja instalacji monitoringu wizyjnego, c) konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, d) konserwacja instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, e) konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, f) konserwacja węzłów cieplnych i kotłowni, g) konserwacja instalacji gazowej kotłowni i kuchni, h) konserwacja instalacji kominowych i wentylacji (grawitacyjnej i mechanicznej), i) konserwacja klimatyzacji, j) konserwacja dźwigów, podnośników i urządzeń dla niepełnosprawnych, k) konserwacja urządzeń p, poż., l) konserwacja dachów budynków, m) konserwacja ogólnobudowlana, n) konserwacja placów zabaw, o) konserwacja boisk i hal sportowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 7 do SIWZ - „KON-SERWACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH w roku 2017”, w załączniku nr 9 do SIWZ – „Wykaz pla-cówek oświatowych objętych konserwacją” i wzorze umowy stan. załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia opisanego w pkt 7 z wyjątkiem lit. j) i n) tzn.: odpowiednio konserwacji dźwigów, podnośników i urządzeń dla niepełnosprawnych oraz konserwacji placów zabaw, które to może powierzyć podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50760000-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 tys. zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach