Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole

Gmina Odrzywół ogłasza przetarg

 • Adres: 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (48)6716057 , fax. (48)6716350
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Odrzywół
  ul. Warszawska 53
  26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie
  tel. (48)6716057, fax. (48)6716350
  REGON: 670223853
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole. Zakres robót obejmuje: I. ROBOTY BUDOWLANE 1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty remontowe i renowacyjne 3. Konstrukcje a) Nadproże N1 b) Nadproże N2 c) Słupek żelbetowy nadproża d) Rampa wejściowa e) Daszki nad wejściem f) Drabinka techniczna II. ROBOTY SANITARNE 1. Roboty w zakresie instalacji wod. - kan. 2. Roboty w zakresie instalacji c.o. 3. Roboty w zakresie instalacji wentylacji III. ROBOTY ELEKTRYCZNE 1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.1. Rozdzielnica główna obiektu TP 1.2. Trasy kablowe, rury ochronne 1.3. Osprzęt elektroinstalacyjny 1.4. Oprawy oświetleniowe 1.5. Oprzewodowanie 1.6. Połączenia wyrównawcze 2. INSTALACJE TELETECHNICZNE 2.1. Instalacja sieci strukturalnej 2.2. Instalacja CCTV 2.3. Instalacja SWiN Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają: przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Projekt Budowlany dot. Przebudowy pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole opracowany w listopadzie 2016 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach