Przetargi.pl
Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Centrali i Oddziałów Okręgowych

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-919 Warszawa, Świętokrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48221852820 , fax. +48221851211
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48221852820, fax. +48221851211
  REGON: 000002223
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Centrali i Oddziałów Okręgowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Centrali i Oddziałów Okręgowych” jest dostawa do Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Centrali Narodowego Banku Polskiego oraz dla Oddziałów Okręgowych, realizowana stosownie do potrzeb Zamawiającego zgłaszanych Wykonawcy oraz odbiór od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Załączniku nr 1A do Formularza oferty. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały określone we wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 4 900,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset i 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 11 1020 1013 0000 0502 0105 9278 (Kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW)z dopiskiem „NBP-DKRZ. Przetarg nieograniczony - „Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Centrali i Oddziałów Okręgowych” - „K”, nr sprawy: SEZ-DKRZ-WPI-WK-241-0009/DIT/17”. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach