Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart pojazdów służbowych Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-133 Rzęczkowo, Rzęczkowo 48A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 678 15 90 , fax. 56 678 15 90
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.
  Rzęczkowo 48A 48A
  87-133 Rzęczkowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 678 15 90, fax. 56 678 15 90
  REGON: 34145028800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart pojazdów służbowych Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart pojazdów służbowych Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A. 2. Kody i nazwy zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a) 09100000-0 Paliwa b) 09132100-4 Benzyna bezołowiowa c) 09134100-8 Olej napędowy 3. Przewidywana łączna ilość zakupionego paliwa przez Zamawiającego w okresie trwania niniejszego zamówienia wyniesie: a) 500 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95, b) 85 000 litrów oleju napędowego Diesel, 4. Ilości podane w ust. 3 są ilościami przewidywanymi, mogą ulec zmianie. W przypadku zakupu paliw w ilości mniejszych niż określonych w pkt 3 niniejszego SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia. 5. Zakup paliwa odbywać się będzie zgodnie z istniejącymi cenami na dystrybutorze w momencie tankowania pomniejszonego o stały upust w % (podany w ofercie) 6. Wykonawca musi zapewnić zakup każdego rodzaju paliwa oraz pozostałego asortymentu opisanego w SIWZ na: a) główne miejsce tankowania - minimum jednej stacji w granicach administracyjnych Gminy Zławieś Wielka w odległości do 6 km od siedziby Zamawiającego, sporadyczne miejsce tankowania - na stacjach benzynowych na terenie całego kraju, przy czym za sieć rozumie się stacje sprzedaży paliw pozostające w dyspozycji Wykonawcy, będące w jego dyspozycji, w ilości co najmniej jednej stacji w granicach administracyjnych każdego miasta wojewódzkiego i m. ST. Warszawy. 7. Wszystkie stacje Wykonawcy muszą być czynne przez okres 7 dni w tygodniu przez 24 godz. na dobę. 8. Tankowanie paliw do pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb na stacjach paliw na terenie całego kraju przy użyciu kart paliwowych wydanych bezpłatnie przez Wykonawcę, wystawionych na numery rejestracyjne pojazdów Zamawiającego - wyszczególnionych w załączniku do umowy. 9. Paliwa muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1058), ustawie z 25.08.2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1728) oraz norm PN-EN 228 (Paliwa do pojazdów samochodowych - benzyna bezołowiowa - wymagania i metody badań), a olej napędowy powinien spełniać wymagania określone w normie PN-EN590(Paliwa do pojazdów samochodowych - oleje napędowe - wymagania i metody badań) wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. W przypadku gdy oferowane przez wykonawcę paliwa płynne podlegają także innym przepisom i dyrektywom unijnym dotyczącym innych zagadnień (nie wymienionych powyżej), które mają zastosowanie, paliwa płynne muszą spełnić także wymagania tych przepisów i dyrektyw. 10. Karty elektroniczne, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Karty powinny być zabezpieczone numerem PIN 11. Tankowanie paliw do kanistrów Zamawiającego odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb na stacji paliw w granicach administracyjnych Zamawiającego przy użyciu kart paliwowych wydanych przez Wykonawcę, wystawionych na imiona i nazwiska osób upoważnionych przez Zamawiającego - wyszczególnionych w załączniku do umowy. Transport kanistrów z i do miejsca przeznaczenia odbywać się będzie na koszt i środkami transportu Zamawiającego. 12. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za zatankowane na stacjach paliwo raz w miesiącu na podstawie faktur VAT + dodatkowo w formie elektronicznej wraz ze specyfikacją (wykazem) zrealizowanych transakcji. Termin płatności 21 dni. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia i zmniejszenia liczby kart w trakcie trwania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć karty w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania, w przypadku zwiększenia liczby pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego. 14. Oryginał SIWZ podpisany przez kierownika Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego (do odczytu). Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej - cena wynosi brutto 20,- zł. 15. Jeżeli Wykonawca zamierza cześć zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres należy wskazać w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za dostawy wykonane przez podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość upustów cenowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zlawies.pl/8551,zaklad-uslug-komunalnych.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach