Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUBRANIEC

Gmina Lubraniec ogłasza przetarg

 • Adres: 87-890 Lubraniec, ul. Brzeska 49
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 286 20 17 , fax. 54 286 24 98
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubraniec
  ul. Brzeska 49 49
  87-890 Lubraniec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 286 20 17, fax. 54 286 24 98
  REGON: 91086689600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubraniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUBRANIEC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec (wg harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz) oraz wyposażenia nieruchomości poprzez dostarczenie i ustawienie jednego pojemnika do zbierania odpadów komunalnych na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania wszystkich rodzajów pojemników, worków i kontenerów, w których gromadzone są odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości, kontenerów zlokalizowanych na terenie PSZOK oraz pojemników na baterie (urząd miejski, szkoły). Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK oraz opróżniania pojemników na baterie będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb jednak nie mniej niż jeden raz na kwartał. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Lubraniec ulica Słowackiego 22 (siedziba ZUK) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólna charakterystyka gminy Lubraniec w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w tym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Europejski standard emisjii spalin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubraniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach