Przetargi.pl
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadań pod nazwą: Część 1: Nowoczesne zagospodarowanie osiedla przy zbiegu ulic Armii Ludowej, Idzikowskiego, Poznańskiej. Plac zabaw. Mini boisko; Część 2: Aktywne dzieci - Sportowy Mini Park; Część 3: Osiedlowa przestrzeń rekreacji na Wrzosach.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6118713 , fax. 056 6118622
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6118713, fax. 056 6118622
  REGON: 00059690300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadań pod nazwą: Część 1: Nowoczesne zagospodarowanie osiedla przy zbiegu ulic Armii Ludowej, Idzikowskiego, Poznańskiej. Plac zabaw. Mini boisko; Część 2: Aktywne dzieci - Sportowy Mini Park; Część 3: Osiedlowa przestrzeń rekreacji na Wrzosach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej: Część 1: Nowoczesne zagospodarowanie osiedla przy zbiegu ulic Armii Ludowej, Idzikowskiego, Poznańskiej. Plac zabaw. Mini boisko wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych; Część 2: Aktywne dzieci - Sportowy Mini Park Bielawy wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych; Część 3: Osiedlowa przestrzeń rekreacji na Wrzosach wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Część 1 Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania: 1) plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych z wyposażeniem w huśtawki różnego typu, zjeżdżalnie połączone wieżyczkami, mostkami, linami-duży zestaw, konstrukcja linowa do wspinania, nowoczesna karuzela, koniki na sprężynach, długa na kilkadziesiąt metrów zjeżdżalnia linowa, równoważnie, piaskownica. Całość podzielona na strefę dla małych i strefę starszych dzieci, 2) na terenie zlokalizować źródełko wodne do mycia rąk, czerpania wody, 3) na terenie zlokalizować ławki i miejsce dla rodziców ze stolikiem na przekąski dla dzieci, kosze na śmieci, 4) nowe wielofunkcyjne mini boisko do gry w różne rodzaje sportów, 5) całość terenu - boisko i plac zabaw ogrodzona, oświetlona, z bezpieczną sztuczną gumową nawierzchnią, objęta monitoringiem, 6) monitoring zaprojektować w sposób umożliwiający docelowe podłączenie do sieci monitoringu miejskiego. W I etapie monitoring z rejestratorem, 7) oświetlenie terenu, ławki, kosze na śmieci także przy budynkach mieszkalnych, 8) możliwe przeniesienie istniejącego śmietnika, 9) wymiana ziemi urodzajnej, wysianie trawy, nowe nasadzenia i cięcia sanitarne istniejących roślin, 10) ewentualne rozwiązania kolizji z infrastrukturą (jeśli wystąpią). Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Zakres opracowania określono na podstawie opisu projektu do budżetu partycypacyjnego oraz uzgodnień z wnioskodawcą (część graficzna wniosku do budżetu partycypacyjnego oraz mapy do celów poglądowych stanowią załącznik do SIWZ), - Lokalizacja: dz. 415, 416, 418, 421, 419/2, 417, 412, 411, 410, 409, obr. 64 w Toruniu. - Koszt projektowanych robót do kwoty 276.548,00 zł brutto - Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. - Należy przewidzieć prezentację multimedialną wykonanych opracowań. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) inwentaryzacja zieleni, istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania podwórka w zakresie wymaganym do wykonania projektu, 4) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 6) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 8) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 9) inne opracowania wynikające z otrzymanych decyzji administracyjnych oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów (jeżeli będzie wymagane), 10) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. Wykonawca wykona przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. Część 2: Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania: 1) mini park linowy ze ścianką wspinaczkową z nawierzchnią bezpieczną, 2) 10 urządzeń siłowni zewnętrznej dla dzieci małych i młodzieży w tym 2x rowerek, 1x twister, 2x orbitrek, 1x wahadło, 2x biegacz, 2x wioślarz. Przy urządzeniach miejscowe utwardzenie np. polbrukiem, 3) stół do ping ponga oraz piłkarzyki, 4) istniejący monitoring rozbudować w sposób obejmujący projektowany obszar, 5) tablica informacyjna. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Zakres opracowania określono na podstawie opisu projektu do budżetu partycypacyjnego oraz uzgodnień z wnioskodawcą (część graficzna wniosku do budżetu partycypacyjnego oraz mapa do celów poglądowych stanowią załącznik do SIWZ); - Lokalizacja: dz. 292/3, 292/36, obr. 53 w Toruniu; - Koszt projektowanych robót do kwoty 190.000,00 zł brutto; - Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów; - Należy przewidzieć prezentację multimedialną wykonanych opracowań. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 8) inne opracowania wynikające z otrzymanych decyzji administracyjnych oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów (jeżeli będzie wymagane), 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. Część 3 Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania: 1) budowa bieżni poliuretanowej z rozbiegiem i piaskownicą do skoku w dal, 2) miejsca parkingowe dla rowerów i aut, 3) powierzchnie bezpieczne pod istniejące elementy placu zabaw, 4) piaskownica dla dzieci, 5) remont ogrodzenia - wymiana na panelowe 3d, 6) istniejące boisko o nawierzchni asfaltowej do remontu (nawierzchnia poliuretanowa), 7) uporządkowanie i odnowienie na całym obszarze zajmowanym przez szkołę komunikacji, chodników, ławek, terenów zielonych, 8) na terenie między boiskami ławki dla kibiców, 9) przeniesienie śmietnika, 10) w zakresie uwzględnić także pozostałe elementy wymienione w opisie do wniosku budżetu partycypacyjnego. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Zakres opracowania określono na podstawie opisu projektu do budżetu partycypacyjnego oraz uzgodnień z wnioskodawcą (część graficzna wniosku do budżetu partycypacyjnego oraz mapa i zdjęcia do celów poglądowych stanowią załącznik do SIWZ); - Lokalizacja: teren wokół budynku Zespołu Szkół nr 9 ograniczony ulicami Szosa Chełmińska, Słoneczna, Rzepakowa, Fasolowa w Toruniu; - Koszt projektowanych robót do kwoty 366.146,00 zł brutto; - Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów; - Należy przewidzieć prezentację multimedialną wykonanych opracowań. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 8) inne opracowania wynikające z otrzymanych decyzji administracyjnych oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów (jeżeli będzie wymagane), 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. 2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 3. Termin realizacji zamówienia (część 1, 2, 3) : Etap I, tj. Projekt koncepcyjny - rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy - zakończenie - nie później niż 2 tygodnie od zawarcia umowy, Etap II, tj. Wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy - rozpoczęcie - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, - zakończenie - nie później niż 11 tygodni od zawarcia umowy, z tym, że sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy nastąpi z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 77 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 48 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach