Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6398119, 6398166 , fax. 056 6398120
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
  ul. Grudziądzka 159 159
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6398119, 6398166, fax. 056 6398120
  REGON: 87052597300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mpo.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych: Laptop - szt. 2 Komputer stacjonarny - szt. 17 Monitor LCD - szt. 17 Zewnętrzna nagrywarka Blu-Ray - szt. 1 Drukarka igłowa szt. - 2 Serwer typu Tower - szt. 1 Urządzenie NAS rack sieciowe - szt. 1 Dysk HDD do urządzenia NAS rack - szt. 4 Urządzenie wielofunkcyjne - szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w kwocie: 1.800,00 zł (Część 1) i 200,00 zł (Część 2).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki serwisu i gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mpo.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach