Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie w 2016 r. Zadanie nr 1 Zakup paliw dla potrzeb Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach Zadanie nr 2 Zakup paliw dla potrzeb Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie Zadanie nr 3 Zakup paliw dla potrzeb grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie (kotłownia Podgórzyn)

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, Podgórzyn 62a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3020668 , fax. 052 3020668
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
  Podgórzyn 62a 62a
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3020668, fax. 052 3020668
  REGON: 09236650200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdp-znin.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie w 2016 r. Zadanie nr 1 Zakup paliw dla potrzeb Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach Zadanie nr 2 Zakup paliw dla potrzeb Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie Zadanie nr 3 Zakup paliw dla potrzeb grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie (kotłownia Podgórzyn)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem jest zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi następująco:benzyna bezołowiowa 95 w ilości szacunkowej 8000 l, olej napędowy w ilości szacunkowej 31000 l, olej opałowy 8000 l. Zadanie nr 1 Zakup paliw dla potrzeb Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach benzyna bezołowiowa 95 około 4.500 l, olej napędowy około 14.000 l, Zadanie nr 2 Zakup paliw dla potrzeb Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie benzyna bezołowiowa 95 w ilości szacunkowej 3.500 l, olej napędowy w ilości szacunkowej 17.000 l Zadanie nr 3 Zakup paliw dla potrzeb grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie (kotłownia Podgórzyn) olej opałowy w ilości szacunkowej 8.000 l Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w formie bezgotówkowej w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb zamawiającego od dania podpisania umowy do 31.12.2016. Miejscem dokonywania zakupów benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego będzie stacja paliw Wykonawcy odległej nie więcej niż 10 km od siedziby Obwodów Drogowo Mostowych tj. m. Podgórzyn i m. Skórki. (w przypadku oleju opałowego transport do kotłowni w m. Podgórzyn).Wykonawca zapewni sprzedaż paliw płynnych spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz.1058) zgodnego z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590.Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych paliw. Cena jaką zamawiający zapłaci każdorazowo za pobrane paliwo wynikać będzie z ilości faktycznych pobrań oraz ceny obowiązującej w dniu pobrania pomniejszonej o zaoferowany opust. W przypadku zmniejszenia szacunkowej ilości kupowanego paliwa, stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust od ceny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdp-znin.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach