Przetargi.pl
Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2016 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy.

Gmina Bukowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 86-122 Bukowiec, ul. Ceynowy 14
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3309310 , fax. 052 3309312
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowiec
  ul. Ceynowy 14 14
  86-122 Bukowiec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3309310, fax. 052 3309312
  REGON: 00053155900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bukowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2016 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2015 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy w ilości 23000 litrów. 2. Parametry oleju napędowego powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz.1680) 3. Wspólny słownik zamówień /CPV/: 09.13.41.00-8. 4. Kalkulacja ceny oleju napędowego musi zostać sporządzona w oparciu o cenę obowiązującą w dniu 15 grudnia 2015 r. u wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty producenta oraz przyjętą łączną marżę(+)/rabat(-) Wykonawcy i podatek VAT. 5. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, na zasadzie bezgotówkowych tankowań do pojazdów na stacji benzynowej Wykonawcy oddalonej max 15km od siedziby Zamawiającego. 6. Przedstawiona ilość oleju napędowego jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby, uzależnione w szczególności od awarii pojazdów, zmiany ilości pojazdów. Zamówienie mniejszej ilości oleju napędowego nie upoważnia Wykonawcy do żądania realizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za nie zrealizowanie części zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bukowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach