Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu AdBlue na stacji paliw Wykonawcy.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 242 292 , fax. 447 242 292
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.
  ul. Kępa 19
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447 242 292, fax. 447 242 292
  REGON: 59076173300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgwk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu AdBlue na stacji paliw Wykonawcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) 200 000 litrów oleju napędowego (ON) b) 5 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 c) 6 000 litrów płynu AdBlue w formie tankowania do zbiorników pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy. Oferowana benzyna bezołowiowa i olej napędowy mają spełniać normy PN-EN 228, PN-EN 590. 2. Wykonawca jest obowiązany zapewnić ciągłość tankowania pojazdów na co najmniej jednej stacji paliw ogólnie dostępnej, zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, czynnej we wszystkie dni tygodnia w godz. 6-22. 3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015, poz. 1680).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza: - oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 1 do SIWZ, -formularz ofertowy, - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – tj: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach