Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku ogłasza przetarg

 • Adres: 98-113 Buczek, Gucin
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 261 554 591 , fax. 261 554 709
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
  Gucin 58 A
  98-113 Buczek, woj. łódzkie
  tel. 261 554 591, fax. 261 554 709
  REGON: 73009757200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów elektrycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych. 2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 2 części zgodnie z pkt 18. SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części. 4. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania. 7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych zadaniach zostaną odrzucone. 9. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. 10. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nie mogą być to materiały po naprawie, regeneracji, renowacji, itp., zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno-eksploatacyjnych, podczas przechowywania w warunkach magazynowych. Dokumentacja eksploatacyjno - techniczna w języku polskim. 11. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy zgodnie z parametrami określonymi przez producenta. 12. W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy do SIWZ) – Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie 14 dni od dnia odmowy przyjęcia, jednak nie później niż do końca czasu trwania umowy, na swój koszt. 13. Dostarczony materiał musi posiadać min. 24 miesięczną gwarancję. Gwarancja przedmiotu umowy zostanie przedłużona po każdej naprawie gwarancyjnej o czas naprawy liczony od dnia zdemontowania sprzętu i przyjęcia do naprawy przez Wykonawcę do dnia dostarczenia przez Wykonawcę naprawionego sprzętu i sprawdzenia poprawności działania przez Zamawiającego. 14. W okresie gwarancji po trzykrotnym, nieskutecznym usunięciu usterki Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad. 15. Po wymianie przedmiotu umowy na nowy, Wykonawca udziela na niego nowej gwarancji (tożsamej z zaoferowaną w ofercie), licząc od dnia dostarczenia wymienionego sprzętu. 16. W przypadkach nieujętych gwarancją mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 17. Dostarczony przedmiot umowy powinien spełniać parametry techniczno – jakościowe, które określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych typów sprzętu. 18. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać - w stosunku do wskazanych produktów, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. 19. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Artykuły równoważne powinny posiadać parametry techniczne (gramatura, wymiary, kolory, wielkość opakowania itp.) odpowiadające artykułom będącym przedmiotem zamówienia. Produkty równoważne powinny posiadać parametry techniczne nie gorsze niż artykuły wyszczególnione w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga by Wykonawca dodatkowo wypełnił kolumnę „RÓWNOWAŻNE” (formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ), podając: model, typ, producenta w celu umożliwienia porównania parametrów oferowanych produktów z żądanymi przez Zamawiającego. DOSTAWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 20. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie czynnością podzieloną na oddzielne zamówienia realizowane wg potrzeb Zamawiającego przez cały okres trwania umowy. 21. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oraz rozładować przedmiot umowy na własny koszt i odpowiedzialność do magazynów Zamawiającego znajdujących się na terenie: 21.1 Jednostki Wojskowej Nr 1158, 98-100 Łask, ul 9-go Maja 95 – asortyment części 1 postępowania– w godzinach 08.00 – 14.00; 21.2 Jednostki Wojskowej Nr 1551, 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78 – asortyment części 2 postępowania – w godzinach 08.00 – 14.00; 22. Zamawiający będzie sukcesywnie składał zamówienia na dostawy materiałów telefonicznie, emailem. Dostawy towaru odbywać się będą maksymalnie do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, a w uzasadnionych przypadkach (np. konieczność importu materiału z zagranicy), uzgodnionych z zamawiającym, do 20 dni roboczych. 23. Odpowiedzialność Dostawcy kończy się po sprawdzeniu ilościowym i jakościowym dostarczonego towaru kończącego proces dostawy. 24. Ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu będącego przedmiotem umowy będzie dokonany przez Zamawiającego w miejscu jego dostawy wymienionym w pkt.3.21. 25. Produkty odbierane będą przez Zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Produkty mają być przedstawione przez Wykonawcę do odbioru w sposób pozwalający na dokonanie ich oceny zgodności z Umową. Opakowania nie mogą być uszkodzone, powinny posiadać etykietę zawierającą m. in.: nazwę producenta, datę produkcji z określeniem terminu przydatności do stosowania i kod (nr) EAN. 26. W dokumentach (faktura, WZ, inne) dostarczanych wraz z materiałem, przy poszczególnych pozycjach, musi znajdować się odnośnik do odpowiedniej pozycji z formularza cenowego. 27. W dniu dostawy lub w innym uzgodnionym między stronami terminie, Wykonawca odbierze od Zamawiającego zużyte świetlówki i akumulatory w ilości minimum odpowiedniej do ilości dostarczanego materiału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31680000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 600,00 PLN dla całości zamówienia lub: 1.1 dla części 1 – 1 300,00 PLN; 1.2 dla części 2 – 1 300,00 PLN; 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp (art. 45 ust. 6). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr 38 1010 1371 0024 1113 9120 1000 z adnotacją: „Wadium, nr referencyjny 28/PN/2020”. Nr NIP …… (podać nr NIP Wykonawcy). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 29.05.2020 r. do godz. 1100. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona. 6. Jeżeli wadium zostanie wpłacone z konta nie będącego własnością wykonawcy w ofercie należy wskazać konto do zwrotu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 2. formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ; 3. zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 do SIWZ; 4. zobowiązanie podwykonawcy – załącznik nr 7 do SIWZ; 5. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie. 6. załączniki i dokumenty wymienione poniżej w treści pkt. 6.2 – 6.14 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach