Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń w budynkach ITR

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 03-450 Warszawa, Ratuszowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 590 73 42, 22 590 73 41 , fax. (22) 619 29 47
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
  Ratuszowa 11
  03-450 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 590 73 42, 22 590 73 41, fax. (22) 619 29 47
  REGON: 00003930900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itr.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń w budynkach ITR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Badawczego Technologii Elektronicznych CE w budynku nr 1 oraz budynku nr 2 Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Tele i- Radiotechnicznego (ITR) przy ulicy Ratuszowej 11 w Warszawie. Przedmiot oraz zakres zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych, określa w SIWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ww warunki za spełnione, jeżeli wykonawca złoży wraz ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Parafowany projekt umowy. Aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wskazujące osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa w przypadkach określonych w § 9 ust. 4 i 4a SIWZ. Oświadczenia i dokumenty w przypadkach określonych w § 3 ust. 6, § 6 ust. 2, 3 i ust. 4 pkt 4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach