Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-Skóry do dr. wojewódzkiej Nr 694

Gmina Boguty-Pianki ogłasza przetarg

 • Adres: 07-325 Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 862 775 003 , fax. 86 275 003
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguty-Pianki
  Aleja Papieża Jana Pawła II 45
  07-325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie
  tel. 862 775 003, fax. 86 275 003
  REGON: 45067009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-boguty-pianki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-Skóry do dr. wojewódzkiej Nr 694
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-Skóry do dr. wojewódzkiej Nr 694”. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty ziemne; 3) odwodnienie korpusu drogowego; 4) podbudowa; 5) nawierzchnia; 6) roboty wykończeniowe; 7) oznakowanie; 8) inne roboty Na przedmiotowej drodze o łącznej długości 674,00 mb planuje się: - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4cm – warstwa ścieralna - AC 11S, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-abitumicznych sfaltowych gr. 4cm - warstwa wiążąca- AC 11W, - wykonanie podbudowy betonowej - stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego o Rm = 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, - wykonanie poboczy z pospółki z dod. 35% kruszywa łamanego szerokość 1,00m,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach