Przetargi.pl
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku w ramach zadania pn. „Doposażenie SPZOZ w Serocku w urządzenia klimatyzacyjne„

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku ogłasza przetarg

 • Adres: 05-140 Serock, ul. A. A. Kędzierskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 782 74 35 , fax. 022 782 74 05
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku
  ul. A. A. Kędzierskich 2
  05-140 Serock, woj. mazowieckie
  tel. 022 782 74 35, fax. 022 782 74 05
  REGON: 17252837000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.serock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku w ramach zadania pn. „Doposażenie SPZOZ w Serocku w urządzenia klimatyzacyjne„
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji na parterze i I piętrze w budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy Biuro Projektowe Jakub Wrzesiński, ul. Mazowiecka 64 B, 05-120 Legionowo. 3.2 Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie niezbędnych instalacji (w oparciu o projekty branżowe): freonowej, elektrycznej i kanalizacyjnej (odprowadzenie skroplin) w całym budynku SPZOZ (parter, piętro); - dostawę i montaż jednostki zewnętrznej, - dostawę i montaż 4 szt. urządzeń klimatyzacyjnych oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach 1-06, 1-22, 1-25, znajdujących się na parterze oraz w pomieszczeniu 2-02 na piętrze budynku; - wykonanie robót wykończeniowych tynkarsko-malarskich w miejscach przejść instalacji przez przegrody budowlane (ściany, stropy), - przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń; - wykonywanie konserwacji i przeglądów (serwisu) wykonanych instalacji oraz urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancyjnym i z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w roku. - szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9, będący integralną częścią SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o udostępniony Przedmiar robót przy uwzględnieniu metody szczegółowej sporządzony w wersji papierowej i wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD w formacie ath lub innym pozwalającym na odczytanie w powszechnie stosowanych w budownictwie programach kosztorysowych. 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunku o którym mowa w 5.1.2 SIWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będą zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 540 ze zm.). 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach