Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w Gminie Książ Wlkp.

Gmian Książ Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-130 Książ Wielkopolski, ul. Stacha Wichury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 822 001 , fax. 612 822 724
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmian Książ Wlkp.
  ul. Stacha Wichury
  63-130 Książ Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 612 822 001, fax. 612 822 724
  REGON: 53046500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz-wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w Gminie Książ Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w Gminie Książ Wlkp. 2. Kody CPV: 45215000-7, 45212300-9, 45310000-3, 45000000-7, 45330000-9 3. Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację, zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie piwnicy budynku Przedszkola na pomieszczenia „Klubu Seniora” o powierzchni 79,90 m2. Istniejący budynek usytuowany jest w Książu Wlkp. przy ul. Ogrodowej 1A, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 244/3 i 245/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaprojektowano zmianę w zagospodarowaniu terenu, tzn. wykonanie odrębnego wejścia na poziom piwnicy dla osób korzystających z Klubu Seniora wraz z wykonaniem platformy dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie pomieszczeń Klubu Seniora zaprojektowano w przestrzeni istniejących pomieszczeń, w istniejących ścianach murowanych bez naruszania elementów konstrukcyjnych budynku. Zaplanowano rozebranie istniejącego wejścia pochylni i wykonanie zewnętrznych schodów terenowych na ławie fundamentowej z oporników betonowych oraz kostki betonowej prostokątnej. Mur zewnętrzny schodów z bloczków betonowych a ponad terenem z cegły klinkierowej. W obrębie pomieszczeń Klubu Seniora przewidziano: - obniżenie poziomu posadzek o 0,20 cm wraz z wykonaniem nowych posadzek betonowych z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, - przestawienie ścianek działowych z drzwiami p.poż w korytarzu oraz poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, - wykonanie częściowej zabudowy sufitów z płyt GK na ruszcie stalowym (zabudowa rur istniejącej kanalizacji sanitarnej), - wykonanie na ścianach uzupełnień tynków i wykonanie dwukrotnych gładzi gipsowych, - wykonanie dwukrotnego malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, - wykonanie i uzupełnienia stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki p.poż. - wykonanie okładzin z płytek gresowych, - dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń Klubu Seniora. - dostawę i montaż kompletnej platformy dla niepełnosprawnych. W zakresie instalacji sanitarnej planuje się częściową przebudowę i uzupełnienie instalacji sanitarnych wod. kan i c.o. wraz z urządzeniami i osprzętem, zgodnie z rysunkami i opisem do instalacji. W zakresie instalacji elektrycznej częściową przebudowę i uzupełnienie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, uzupełnienie oświetlenia, wykonanie RG dla klubu wraz z podlicznikiem oraz wyłącznikiem p.poż, zgodnie z rysunkami i opisem do instalacji. UWAGA roboty związane wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać na terenie objętym obecnie budową hali widowiskowo sportowej ( plac budowy ) i wszelkie terminy robót należy uzgodnić z Wykonawcą. 4. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: 1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2) przedmiary robót, 3) projekt, Wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 11 do SIWZ. 5. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 2) Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie winien być zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót; 3) Wykonawca winien udzielić 14 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 4) Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 5) Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robót wykończeniowych, ogólnych prac budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy (§ 6 ust. 3-6 i § 9 ust. 1 pkt. 7 i 8) stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Na etapie ofertowania – Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – druk „FORMULARZ OFERTOWY”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wniesienia wadium 5000,00 zł ( słownie; pięć tysięcy złotych 00/100 )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto Wykonawca winien przedłożyć: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1; 2) kosztorysy ofertowe sporządzone min. metodą kalkulacji uproszczonej, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (przedmiary robót załączone do SIWZ); 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach