Przetargi.pl
Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Plac Wolności im. Jana Pawła II
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 421 103 , fax. 627 421 540
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Plac Wolności im. Jana Pawła II 5
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 627 421 103, fax. 627 421 540
  REGON: 30687400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dpspleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.Usługi winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ, wzorze umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Zakres usług obejmuje:pranie wodne,odkażanie termiczno – chemiczne,prasowanie i maglowanie,sortowanie i prasowanie,transport bielizny od i do Zamawiającego.Asortyment przekazywany do prania obejmuje:bieliznę pościelową – poszwy, poszewki, podkłady, prześcieradła, piżamy szlafroki, itp.,odzież mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,odzież ochronną pracowników – fartuchy, garsonki, spodnie, bluzy, itp., inne: ręczniki, ścierki, zasłony, firany, koce, kołdry, poduszki, narzuty, mopy, materace. Usługi będą realizowane w pralni wykonawcy przy użyciu jego środków m.in.: proszków, płynów do prania, płukania, środków do dezynfekcji, a zastosowanie przez Wykonawcę metody prania, suszenia, maglowania i prasowania muszą być dostosowane do odebranego asortymentu oraz nie mogą powodować zmian struktury, koloru i kształtu tego asortymentu. Szacunkowa ilość prania zostaje określona na 55091 kg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych usług, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach