Przetargi.pl
WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTROROGU

Miasto i Gmina Ostroróg ogłasza przetarg

 • Adres: 64-560 Ostroróg, ul. Wroniecka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 29 31 710 , fax. 061 29 31 712
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Ostroróg
  ul. Wroniecka 14
  64-560 Ostroróg, woj. wielkopolskie
  tel. 061 29 31 710, fax. 061 29 31 712
  REGON: 52815500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrorog.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTROROGU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni na boisku do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Ostrorogu. Projektuje się nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej o wysokości 6 cm w kolorze zielonym (dwa odcienie zieleni) wypełnioną piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, zgodnym z raportem z badań. Parametry techniczne nawierzchni: Kombinacja 2 rodzaje włókien – monofilowych i fibrylowanych Wysokość włókna: min. 58-60mm Dtex: min. 19200 Grubość włókna: monofilowego min. 370 mikronów i min. 110 mikronów dla włókna fibrylowanego Ciężar włókna: min. 2000gr/m2 Ciężar całkowity: min. 3300gr/m2 Ilość pęczków: min. 8300/m2 Ilość włókien: min. 115.000/m2 Przepuszczalność trawy: min. 2000mm/h Przepuszczalność systemu: min. 1300mm/h Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 80N Realizowane zadania obejmuje również opracowanie przez geodetę powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ oraz w Przedmiarze Robót, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212225-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach