Przetargi.pl
modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, Plac Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 296 834
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Lesznie
  Plac Kościuszki 4
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 655 296 834
  REGON: 41110291700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-leszczynski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne realizacji zamówienia stanowiące załącznik do SIWZ. 72.31.40.00-9 – usługi w zakresie danych, 71.35.40.00-4 - usługi sporządzania map, 71.35.43.00-7 – usługi badań katastralnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72314000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 26 1560 0013 2537 1022 0694 0004 w Getin Banku S.A. z dopiskiem na blankiecie przelewu: Wadium na modernizację ewidencji gruntów i budynków – jednostka ewidencyjna Rydzyna. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Starostwa Powiatowego w Lesznie. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp]. 9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; 2) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, 3) dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach