Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy drobiu i wędlin dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, Kiepury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (65) 5253100,5253761,5253764, , fax. (65) 526 82 94
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  Kiepury 45
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. (65) 5253100,5253761,5253764, , fax. (65) 526 82 94
  REGON: 00031023200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsz.leszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy drobiu i wędlin dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobiu i wędlin dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w ilościach i asortymencie określonym w formularzach cenowych, stanowiących Załącznik nr 18.2.1-3. do niniejszej SIWZ z podziałem na 3 pakiety – zadania. Pakiet nr 1: Świeży drób, kurczaki CPV: 15112000-6 Pakiet nr 2: Świeży drób, indyki CPV: 15112120-3 Pakiet nr 3: Świeże wędliny drobiowe CPV: 15131135-0
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Wypełniony formularz „Formularz asortymentowo-cenowy” - z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 18.2. do SIWZ, 3. Próbki wraz z ich wykazem zgodnie z pkt. 3.3. – dot. Pakietu nr 3. 4. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach