Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 60-346 Poznań, ul. Rycerska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 648 827 , fax. 618 663 735
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ
  ul. Rycerska 10
  60-346 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 648 827, fax. 618 663 735
  REGON: 63968613200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ratownictwo.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych w tym: Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu medycznego Pakiet nr 2 Środki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i błon śluzowych Pakiet nr 3 Środki do pielęgnacji narzędzi Pakiet nr 4 Środek do płukania ran głębokich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia go do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. dla wyrobu medycznego – certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych; dla produktu biobójczego pozwolenie na obrót produktem biobójczym; dla produktu leczniczego dopuszczenie do obrotu na terenie Polski (pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem leczniczym).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający będzie żądał odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach