Przetargi.pl
Dostawa maszyn rolniczych

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-022 Słupia Wielka, Słupia Wielka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612852307 , fax. 612852307
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
  Słupia Wielka 1
  63-022 Słupia Wielka, woj. wielkopolskie
  tel. 612852307, fax. 612852307
  REGON: 30163140800101
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://slupiawielka.coboru.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa maszyn rolniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) fabrycznie nowych maszyn: - siewnik pneumatyczny punktowy dla Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie, - agregat uprawowo-siewny z możliwością wysiewu w mulcz dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zaoferowane maszyny muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce i posiadać wymagany prawem dokument CE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16130000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy - wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ 2) Oświadczenie własne wykonawcy zgodne z załącznikiem do SIWZ 3) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 4) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 5) Oświadczenie dotyczące RODO 6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. 7) Foldery, rysunki, zdjęcia – zawierające opis przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów maszyny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach